SFS 1971:499

710499.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 5 juli 197 1

SFS 1971:499 Lag

om ändring i ackordslagen (1970: 847);
given Stockholms slott den 14 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 16 § ackordslagen (1970: 847) skall ha
nedan angivna lydelse.

16 § Sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, äger bestäm­

melserna i konkurslagen (1921: 225) om återvinning vid konkurs mot­

svarande tillämpning, om ackordet fastställes.

Sokes återvinning av förmånsrätt eller betalning som vunnits genom

utmätning, får rätten förordna att fortsatt verkställighet av utmätningen
tills vi dare ej får äga rum.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kxmgl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1971: 20, LU 11, rskr 126.

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.