SFS 1987:637

870637.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:637

om ändring i ackordslagen (1970:847);

Utkom från trycket

den 26 juni 1987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 48 § ackordslagen (1970:847)

orden "centralkassa för jordbrukskredit" skall bytas ut mot "central för­
eningsbank".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87: 12, NU 36, rskr. 356.

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.