SFS 1994:1041 Lag om ändring i ackordslagen (1970:847)

SFS 1994_1041 Lag om ändring i ackordslagen (1970_847)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1041

Utkom från trycket

den 28 juni 1994

Lag
om ändring i ackordslagen (1970:847);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 § ackordslagen (1970:847)

skall ha följande lydelse.

41 §2 Tingsrättens beslut i en fråga som enligt denna lag skall prövas av

rätten får överklagas för sig, om inte något annat följer av 32 § första
stycket, 35 § eller 36 § tredje stycket.

Ett beslut som avses i första stycket får överklagas hos hovrätten inom

tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Är det fråga om beslut om
förhandling om offentligt ackord räknas dock klagotiden från den dag då
kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2208

1

Prop. 1993/94: 190, bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2

Senaste lydelse 1990: 1073.

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.