SFS 1994:1041 Lag om ändring i ackordslagen (1970:847)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion / SFS 1994:1041 Lag om ändring i ackordslagen (1970:847)
SFS 1994_1041 Lag om ändring i ackordslagen (1970_847)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1041

Utkom från trycket

den 28 juni 1994

Lag
om ändring i ackordslagen (1970:847);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 § ackordslagen (1970:847)

skall ha följande lydelse.

41 §2 Tingsrättens beslut i en fråga som enligt denna lag skall prövas av

rätten får överklagas för sig, om inte något annat följer av 32 § första
stycket, 35 § eller 36 § tredje stycket.

Ett beslut som avses i första stycket får överklagas hos hovrätten inom

tre veckor från den dag då beslutet meddelades. �r det fråga om beslut om
förhandling om offentligt ackord räknas dock klagotiden från den dag då
kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2208

1

Prop. 1993/94: 190, bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2

Senaste lydelse 1990: 1073.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.