SFS 2005:198 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

050198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 20 och 21 §§ lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion skall ha följande lydelse.

2 kap.

20 § Har gäldenärens motpart före beslutet om företagsrekonstruktion fått
rätt att häva ett avtal på grund av inträffat eller befarat dröjsmål med betal-
ning eller annan prestation, får motparten efter beslutet inte häva avtalet på
grund av dröjsmålet, om gäldenären med rekonstruktörens samtycke inom
skälig tid begär att det skall fullföljas. Gäldenären skall på motpartens be-
gäran inom skälig tid ge besked om avtalet skall fullföljas.

Skall ett avtal fullföljas enligt första stycket gäller följande.
1. Är tiden för motpartens fullgörelse inne, skall gäldenären på motpar-

tens begäran fullgöra sina motsvarande prestationer eller, om anstånd har
medgetts beträffande vissa prestationer, ställa säkerhet för dem.

2. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, har motparten rätt att er-

hålla säkerhet för gäldenärens framtida prestationer i den mån det av särskild
anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust.

Om gäldenären inte lämnar besked enligt första stycket andra meningen

eller inte fullgör sina skyldigheter enligt andra stycket, får motparten häva
avtalet.

Ett avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt enligt första och andra

styckena är ogiltigt.

Om återtagande av vara som överlämnats till gäldenären sedan ansökan

gjorts om företagsrekonstruktion finns föreskrifter i 63 § fjärde stycket köp-
lagen (1990:931).

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte för anställningsavtal eller för en

borgenär som innehar finansiella instrument eller valuta som säkerhet.

21 § Den som hade en fordran hos gäldenären när ansökan om företags-
rekonstruktion gjordes får, även om fordringen inte är förfallen till betal-
ning, använda den till kvittning mot fordran som gäldenären då hade mot

1 Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om stäl-
lande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43, Celex 32002L0047).

SFS 2005:198

Utkom från trycket
den 26 april 2005

3* SFS 2005:189–224

background image

2

SFS 2005:198

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

honom. Detta gäller dock inte, om kvittning är utesluten på grund av någon
av fordringarnas beskaffenhet eller undantagen enligt vad som sägs nedan.

Om en fordran mot gäldenären har förvärvats genom överlåtelse från

tredje man senare än tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion,
får den inte användas till kvittning mot en fordran som gäldenären hade när
borgenären förvärvade sin fordran, om förvärvet inte med hänsyn till om-
ständigheterna kan anses som ordinärt. I fråga om dödsbo räknas tiden dock
från ansökan om boets avträdande till förvaltning av boutredningsman, un-
der förutsättning att en ansökan om företagsrekonstruktion följt inom tre må-
nader från det att en boutredningsman förordnats. Sådant förbud gäller
också, om en fordran mot gäldenären har förvärvats tidigare genom sådant
fång och borgenären då hade skälig anledning anta att gäldenären var på
obestånd.

En borgenär, som har satt sig i skuld till gäldenären under sådana omstän-

digheter att det är att jämställa med betalning med annat än sedvanliga betal-
ningsmedel, får inte kvitta, i den mån sådan betalning hade kunnat bli före-
mål för återvinning enligt 3 kap. 5–7 §§.

En fordran på ersättning som tillkommer en borgensman eller annan med

anledning av en förpliktelse som han infriat (regressfordran) anses vid till-
lämpning av vad som sägs ovan ha förvärvats när hans förpliktelse grunda-
des.

Överlåter gäldenären sedan ansökan om företagsrekonstruktion gjorts en

fordran så att en borgenär därigenom förlorar rätt till kvittning, skall han er-
sätta borgenären för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.