SFS 2022:964 Lag om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion / SFS 2022:964 Lag om företagsrekonstruktion
SFS2022-964.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om företagsrekonstruktion

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller för näringsidkare med ekonomiska svårigheter som,
efter beslut av domstol, i ett särskilt förfarande kan rekonstruera sin verk-
samhet under ledning av en rekonstruktör (företagsrekonstruktion).

2 § Lagen gäller inte för gäldenärer som är

1. kreditinstitut,
2. försäkringsföretag,
3. tjänstepensionsföretag,
4. värdepappersbolag,
5. clearingorganisationer,
6. värdepapperscentraler, eller
7. finansiella institut eller holdingföretag som är försatta i resolution en-

ligt lagen (2015:1016) om resolution.

Lagen gäller inte heller för sådana gäldenärer där staten, en kommun, en

region eller ett kommunalförbund har ett bestämmande inflytande i verk-
samheten.

Lagens innehåll
3 §
Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

1 kap. � Inledande bestämmelser
2 kap. � Företagsrekonstruktion i allmänhet
3 kap. � Avtal som ingåtts före beslutet om företagsrekonstruktion
4 kap. � Planförhandling under företagsrekonstruktionen
5 kap. � �&tervinning och kvittning under företagsrekonstruktionen
6 kap. � Företagsrekonstruktionens upphörande
7 kap. � Tillsyn över rekonstruktörer
8 kap. � Straff och skadestånd
9 kap. � �vriga bestämmelser

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk för
förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att
göra förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare samt om
ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (Rekonstruktions- och insolvensdirektiv), i den ursprungliga
lydelsen.

SFS

2022:964

Publicerad
den

23 juni 2022

background image

2

SFS

2022:964

Internationella säkerhetsrätter
4 §
Bestämmelser i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i
lösa saker som avviker från denna lag gäller framför bestämmelserna i denna
lag.

2 kap. Företagsrekonstruktion i allmänhet
Ansökan om företagsrekonstruktion
1 §
En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av gäldenären eller av
en borgenär. Ansökan görs skriftligen till tingsrätten.

Sökanden ska ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig,

om de inte är kända.

I 3 och 4 §§ lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015

års insolvensförordning finns ytterligare bestämmelser om ansökans inne-
håll.

2 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-
skrifter om vilka tingsrätter som får pröva en ansökan om företagsrekon-
struktion.

3 § En ansökan om företagsrekonstruktion ska vara egenhändigt under-
tecknad av sökanden eller sökandens ombud.

Om ansökan ges in elektroniskt, ska den skrivas under med en sådan

avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

4 § En ansökan av gäldenären ska innehålla

1. en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till de

ekonomiska svårigheterna,

2. en borgenärsförteckning,
3. en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas

i fortsättningen och hur verksamhetens livskraft ska säkerställas,

4. ett förslag till rekonstruktör och de uppgifter som behövs för att rätten

ska kunna bedöma hans eller hennes lämplighet för uppdraget, och

5. uppgift om vilka borgenärer som har kontaktats före ansökan och deras

inställning till förslaget till rekonstruktör.

5 § En ansökan av en borgenär ska innehålla

1. uppgift om borgenärens fordran på gäldenären,
2. upplysningar om gäldenärens ekonomiska svårigheter,
3. ett förslag till rekonstruktör och de uppgifter som behövs för att rätten

ska kunna bedöma hans eller hennes lämplighet för uppdraget, och

4. uppgift om vilka andra borgenärer som har kontaktats före ansökan och

deras inställning till förslaget till rekonstruktör.

6 § Om en ansökan inte uppfyller kraven i 1 och 3�5 §§ ska sökanden
föreläggas att avhjälpa bristen. För det fall sökanden inte följer föreläggan-
det ska ansökan avvisas.

background image

3

SFS

2022:964

Prövning av ansökan om företagsrekonstruktion
7 §
Om gäldenärens ansökan inte avvisas, ska rätten genast pröva den.

8 § Om en borgenärs ansökan inte avvisas, ska rätten inom två veckor från
det att ansökan gjordes hålla ett sammanträde för prövning av ansökan. Om
det finns särskilda skäl, får sammanträdet hållas senare, dock senast inom
sex veckor.

Till sammanträdet ska den borgenär som ansökt om företagsrekonstruk-

tion och gäldenären kallas. Gäldenären ska i kallelsen föreläggas att senast
vid sammanträdet yttra sig över ansökan. Kallelsen ska innehålla en upplys-
ning om innehållet i 9 §.

Borgenären och gäldenären ska delges kallelsen. Delgivning med gälde-

nären får inte ske enligt 34�38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

9 § En borgenärs ansökan förfaller om

1. gäldenären skriftligen bestrider ansökan,
2. gäldenären eller borgenären uteblir från det sammanträde som avses i

8 §, eller

3. gäldenären försätts i konkurs.

Beslut om företagsrekonstruktion
10 §
Företagsrekonstruktion får beslutas endast om

1. det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller

att en sådan oförmåga inträder inom kort eller att gäldenären i något annat
avseende har ekonomiska svårigheter som innebär en risk för insolvens, och

2. det finns grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan

säkras genom rekonstruktionen.

11 § Företagsrekonstruktion får inte beslutas om gäldenärens bokföring
har sådana brister eller fel att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller
ställning i huvudsak inte går att bedöma.

12 § En ansökan om företagsrekonstruktion som görs av en borgenär får
bifallas endast om gäldenären har medgett ansökan.

13 § Om företagsrekonstruktion beslutas, ska rätten samtidigt utse en re-
konstruktör. Finns det särskilda skäl får fler än en rekonstruktör utses. Innan
rätten utser en rekonstruktör ska tillsynsmyndigheten ges tillfälle att yttra
sig.

Rätten ska också bestämma tidpunkt för ett borgenärssammanträde inför

rätten. Sammanträdet ska hållas inom tre veckor från beslutet om företags-
rekonstruktion eller den längre tid efter beslutet som är nödvändig.

14 § Rekonstruktören ska inom en vecka från beslutet om företags-
rekonstruktion underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet.

Till underrättelsen ska bifogas
1. en preliminär förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder,
2. gäldenärens senaste årsredovisning eller årsbokslut och de ytterligare

upplysningar som behövs om gäldenärens ekonomiska ställning,

3. uppgift om orsakerna till de ekonomiska svårigheterna och om hur

verksamheten kan rekonstrueras, och

4. upplysning om den tidpunkt för borgenärssammanträde som bestämts

enligt 13 § andra stycket.

background image

4

SFS

2022:964

Om antalet borgenärer med fordringar utan förmånsrätt är mycket stort,

får underrättelser till dessa borgenärer ersättas av ett tillkännagivande ge-
nom kungörelse. En sådan kungörelse ska innehålla upplysning om beslutet
om företagsrekonstruktion och om tidpunkten för borgenärssammanträdet.

Rekonstruktören
15 §
En rekonstruktör ska uppfylla de krav som framgår av 7 kap. 1 §
första stycket konkurslagen (1987:672) och ha borgenärernas förtroende.

Vid bedömningen av om någon är lämplig som rekonstruktör ska det sär-

skilt beaktas om han eller hon har erfarenhet av att i egenskap av konkurs-
förvaltare fortsätta driva rörelse för ett konkursbos räkning enligt 8 kap. 2 §
konkurslagen eller har annan motsvarande erfarenhet.

16 § Under företagsrekonstruktionen ska rekonstruktören undersöka om
den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsätta helt eller delvis och i
så fall på vilket sätt. Rekonstruktören ska dessutom biträda gäldenären med
att upprätta en rekonstruktionsplan och i övrigt fullgöra de uppgifter som
framgår av lagen.

Rekonstruktören ska verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.
Rekonstruktören får anlita ett sakkunnigt biträde.

17 § En rekonstruktör som inte är lämplig eller av någon annan orsak bör
skiljas från uppdraget ska entledigas av rätten. En fråga om entledigande tas
upp på begäran av tillsynsmyndigheten, rekonstruktören, en borgenär eller
gäldenären.

Tillsynsmyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig innan rätten prövar en

fråga om entledigande.

Borgenärssammanträde och borgenärskommitté
18 §
Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna ges tillfälle att yttra sig
i frågan om huruvida företagsrekonstruktionen bör fortsätta.

Om någon borgenär begär det, ska rätten vid sammanträdet bland borge-

närerna utse en borgenärskommitté. I kommittén får det ingå högst tre per-
soner. Om gäldenären under det senast förflutna räkenskapsåret har syssel-
satt i genomsnitt minst 25 arbetstagare, har de anställda rätt att därutöver
utse en representant i kommittén. Om det finns särskilda skäl, får rätten utse
ytterligare personer att ingå i borgenärskommittén.

Rekonstruktören ska ge borgenärskommittén tillfälle att yttra sig i väsent-

liga frågor, om inte något hindrar det.

Gäldenärens skyldigheter
19 §
Gäldenären är skyldig att lämna alla upplysningar till rekonstruktören
om sina ekonomiska förhållanden som är av betydelse för rekonstruktionen
av verksamheten.

Gäldenären ska följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten

ska bedrivas.

20 § Under företagsrekonstruktionen behåller gäldenären rådigheten över
sin egendom. Utan rekonstruktörens samtycke får dock gäldenären inte

1. fullgöra förpliktelser som uppkommit före beslutet om företagsrekon-

struktion eller ställa säkerhet för sådana förpliktelser,

background image

5

SFS

2022:964

2. åta sig nya förpliktelser som ligger utanför den löpande förvaltningen

av verksamheten, eller

3. överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av väsentlig

betydelse för gäldenärens verksamhet.

Krav på rekonstruktörens samtycke finns även i 3 kap. 2 och 9 §§.

21 § Rekonstruktören får samtycka till en åtgärd även i andra fall än de
som anges i 20 §.

Rekonstruktören får samtycka till att gäldenären fullgör en förpliktelse

enligt 20 § första stycket 1 endast om det finns synnerliga skäl.

�&tergång av en rättshandling
22 §
En rättshandling som gäldenären företar i strid med 20 § första
stycket 1�3 ska gå åter om rekonstruktören, inom skälig tid från det att han
eller hon fick eller borde ha fått kännedom om rättshandlingen, begär det.

En rättshandling mellan gäldenären och någon annan som företas senast

den dag då företagsrekonstruktionen registrerades i insolvensregistret ska
gälla trots första stycket, om det inte visas att motparten kände till eller hade
skälig anledning att anta att företagsrekonstruktion hade beslutats för gälde-
nären.

Exekutiva åtgärder under en företagsrekonstruktion
23 §
Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår får utmätning eller
annan verkställighet enligt utsökningsbalken inte ske mot gäldenären. Under
denna tid får en borgenär inte heller på annat sätt realisera gäldenärens till-
gångar.

Verkställighet eller realisation får dock ske för en fordran
1. som borgenären har handpanträtt eller retentionsrätt i, om det inte är

sannolikt att företagsrekonstruktionen därigenom äventyras eller om borge-
nären annars skulle drabbas oskäligt hårt,

2. som avser underhållsbidrag, eller
3. på lön eller annan ersättning eller på pension som skulle ha haft för-

månsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979) eller på uppsäg-
ningslön, allt till den del fordran inte omfattas av den statliga lönegarantin
enligt lönegarantilagen (1992:497).

För realisation enligt andra stycket 1 krävs rekonstruktörens samtycke.

Om borgenären realiserar gäldenärens tillgångar i strid med kravet på sam-
tycke gäller inte rättshandlingen.

24 § Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår får handräckning
enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. inte
ske. Inte heller får beslut om kvarstad eller betalningssäkring meddelas.

25 § Om det finns särskilda skäl att befara att gäldenären vidtar eller låter
bli att vidta en viss åtgärd och därigenom sätter en borgenärs rätt i fara, får
rätten på borgenärens begäran besluta om en lämplig åtgärd för att säker-
ställa borgenärens rätt. Bestämmelserna i 23 § hindrar inte verkställighet av
ett sådant beslut.

26 § I 2 kap. 10 a § konkurslagen (1987:672) finns föreskrifter om en borge-
närs ansökan om att gäldenären ska försättas i konkurs under en pågående
företagsrekonstruktion.

background image

6

SFS

2022:964

3 kap. Avtal som ingåtts före beslutet om företagsrekonstruktion
Hinder mot hävning
1 §
När en ansökan om företagsrekonstruktion har gjorts, får en motpart i
ett avtal med gäldenären inte häva avtalet på grund av ett dröjsmål med
betalning eller någon annan prestation om dröjsmålet inträffat eller befarats
inträffa före beslutet om företagsrekonstruktion. Detta gäller inte om något
annat anges i detta kapitel.

Gäldenärens rätt till fullföljd
2 §
Gäldenären får med rekonstruktörens samtycke bestämma att ett avtal
som ingåtts före beslutet om företagsrekonstruktion ska fullföljas. Rekon-
struktörens samtycke krävs dock inte om avtalet ligger inom den löpande
förvaltningen av verksamheten.

Om avtalet gäller fortlöpande eller delbara prestationer får gäldenären be-

stämma att avtalet ska fullföljas endast för viss tid eller mängd av de presta-
tioner som återstår att fullgöra. Det gäller dock inte om en sådan begränsning
skulle medföra en betydande olägenhet för motparten eller om motpartens
rätt till gäldenärens prestationer gäller mot gäldenärens borgenärer.

3 § Om gäldenären bestämmer att ett avtal ska fullföljas enligt 2 § ska
gäldenären och dennes motpart fullgöra de prestationer som återstår enligt
den del av avtalet som ska fullföljas.

I den utsträckning som gäldenärens prestationer enligt avtalet inte kan

delas upp utan betydande olägenhet för motparten, ska gäldenären även
fullgöra sådana prestationer som svarar mot prestationer som motparten har
fullgjort före beslutet om företagsrekonstruktion.

Motpartens krav enligt första och andra styckena ska anses ha uppkommit

under rekonstruktionen.

4 § Om gäldenären bestämmer att ett avtal ska fullföljas enligt 2 § ska,
ifall motparten enligt avtalet är skyldig att prestera före gäldenären och tiden
för motpartens fullgörelse är inne, gäldenären på motpartens begäran utan
oskäligt uppehåll ställa säkerhet för sin fullgörelse. �r tiden för motpartens
fullgörelse inte inne, har motparten rätt att få säkerhet endast om det av
någon särskild anledning är nödvändigt för att skydda motparten mot förlust.

5 § Motparten har rätt att häva avtalet om gäldenären inte fullgör sin
prestation enligt 3 § första och andra styckena eller inte ställer säkerhet en-
ligt 4 §.

Motpartens rätt till besked om fullföljd
6 §
Gäldenären ska på motpartens begäran ge besked inom skälig tid om
huruvida och i vilken utsträckning ett avtal ska fullföljas enligt 2 §. Om gäl-
denären inte lämnar något besked inom skälig tid får motparten häva avtalet.
Detsamma gäller för den del av avtalet som inte ska fullföljas om gäldenären
bestämmer att avtalet ska fullföljas endast till viss del.

Motpartens skydd för prestationer som gäldenären tar emot under

företagsrekonstruktionen
7 §
Om gäldenären efter beslutet om företagsrekonstruktion tar emot en
prestation från en motpart, utan att gäldenären bestämmer att avtalet ska full-
följas enligt 2 §, får motparten kräva att prestationen lämnas tillbaka.

background image

7

SFS

2022:964

Om gäldenären förfogar över prestationen på ett sådant sätt som gör att

den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad eller oförminskad, ska
gäldenären anses ha bestämt att avtalet ska fullföljas i fråga om prestationen.
Detsamma gäller om gäldenären utnyttjar en prestation som är sådan att den
inte kan lämnas tillbaka.

Om prestationen ligger utanför den löpande förvaltningen av verksam-

heten, ska gäldenären anses ha bestämt att avtalet ska fullföljas endast ifall
rekonstruktören vid tidpunkten för förfogandet eller utnyttjandet kände till
eller borde ha känt till att prestationen tagits emot eller det avtal som presta-
tionen avser.

8 § Bestämmelserna i 7 § andra stycket gäller inte nyttjande av en hyres-
lokal som sker under den första månaden efter beslutet om företagsrekon-
struktion.

Gäldenärens rätt att säga upp varaktiga avtal
9 §
Gäldenären får med rekonstruktörens samtycke säga upp ett varaktigt
avtal till den del som det inte ska fullföljas enligt 2 § att upphöra efter tre
månader. Gäldenären är skyldig att ersätta den skada som uppsägningen
orsakar motparten. Motpartens fordran på skadestånd ska anses ha uppkom-
mit före beslutet om företagsrekonstruktion.

Första stycket gäller inte om motpartens rätt till gäldenärens prestationer

gäller mot gäldenärens borgenärer.

Avtalsvillkor som avviker från lagen
10 §
Ett avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt enligt 1�9 §§ är utan
verkan.

Detsamma gäller ett sådant villkor som ger gäldenärens motpart rätt att

hålla inne sin prestation, häva avtalet eller på annat sätt ändra avtalet till
gäldenärens nackdel på grund av ansökan eller beslutet om företagsrekon-
struktion eller planförhandling eller de ekonomiska svårigheter hos gälde-
nären som legat till grund för ansökan om företagsrekonstruktion.

Undantag för vissa fordringar och avtal
11 §
Bestämmelserna i 1�10 §§ gäller inte för en borgenär som innehar
finansiella instrument, valuta eller sådana fordringar som avses i 8 kap. 10 §
andra stycket konkurslagen (1987:672) som säkerhet.

I 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument finns bestämmelser om slutavräkningsklausuler.

Anställningsavtal
12 §
Bestämmelserna i 1�10 §§ gäller inte för anställningsavtal.

Om en arbetstagare fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt ett anställ-

ningsavtal med gäldenären, ska arbetstagarens fordran på lön eller annan
ersättning för arbete som utförs senare än en månad efter beslutet om före-
tagsrekonstruktion anses ha uppkommit under rekonstruktionen.

4 kap. Planförhandling under företagsrekonstruktionen
Begäran om planförhandling
1 §
Gäldenären får i ett ärende om företagsrekonstruktion begära att rätten
beslutar om förhandling om en rekonstruktionsplan (planförhandling).

background image

8

SFS

2022:964

Rekonstruktören får begära att rätten beslutar om planförhandling om

gäldenärens begäran om planförhandling inte leder till att en rekonstruk-
tionsplan blir fastställd.

2 § En begäran om planförhandling ska vara skriftlig och innehålla

1. ett förslag till rekonstruktionsplan,
2. uppgift om huruvida säkerhet har ställts för det som gäldenären erbju-

der i betalning enligt rekonstruktionsplanen och vad den i så fall består av,
och

3. bevis om att rekonstruktionsplanen har sänts till de berörda parter som

anges i planen.

Gäldenären ska betala förskott till staten för kostnaden för handlägg-

ningen av frågan om rekonstruktionsplanens fastställande.

Deltagare i en planförhandling
3 §
I en planförhandling deltar borgenärer vilkas fordringar uppkommit
före beslutet om företagsrekonstruktion samt aktieägare och andra med ett
ägarintresse i gäldenären eller gäldenärens verksamhet, under förutsättning
att deras fordringar eller rättigheter berörs direkt av en rekonstruktionsplan
(berörda parter).

Allmänt om rekonstruktionsplanen
4 §
En rekonstruktionsplan ska innehålla de åtgärder som är nödvändiga
för att komma till rätta med gäldenärens ekonomiska svårigheter och säker-
ställa att den verksamhet som gäldenären bedriver, helt eller delvis ska kun-
na fortsättas av gäldenären eller någon annan.

5 § I rekonstruktionsplanen ska de berörda parterna delas in i en eller flera
av följande grupper:

1. borgenärer vars fordringar är förenade med förmånsrätt, säkerhetsrätt

eller kvittningsrätt,

2. borgenärer med offentligrättsliga fordringar, om fordran inte är sådan

som avses i 1 eller 3,

3. borgenärer med efterställda fordringar,
4. borgenärer med andra fordringar än de som avses i 1�3, och
5. aktieägare eller andra som har ett ägarintresse i gäldenären eller gälde-

närens verksamhet.

Berörda parter i de grupper som anges i första stycket får i sin tur delas in

i ytterligare grupper om det är motiverat utifrån att de har likvärdiga intres-
sen.

6 § I rekonstruktionsplanen ska berörda parter i samma grupp behandlas
lika i proportion till deras respektive fordran eller rättighet, medan berörda
parter i olika grupper kan föreslås olika villkor och ges olika rätt.

Innehållet i en rekonstruktionsplan
7 §
En rekonstruktionsplan ska innehålla uppgift om

1. namn, personnummer eller organisationsnummer och kontaktuppgifter,
2. vem som förordnats till rekonstruktör,
3. arbetstagarnas ställning och planens övergripande konsekvenser för

anställningar med beaktande av arbetstagarnas kollektiva och individuella
rättigheter samt vilka åtgärder som vidtagits för att informera och samråda
med arbetstagarrepresentanter,

background image

9

SFS

2022:964

4. de berörda parterna och deras fordringar eller rättigheter,
5. de berörda parternas gruppindelning och skälen för indelningen samt

värdena av fordringarna och rättigheterna i varje grupp,

6. de borgenärer och de aktieägare och andra med ett ägarintresse i gälde-

nären eller gäldenärens verksamhet som inte berörs av rekonstruktions-
planen samt en redogörelse för varför planen inte ska beröra dem,

7. rekonstruktionsåtgärderna, inklusive en eventuell skulduppgörelse, och

tidpunkten eller tidsperioden för de föreslagna åtgärderna, och

8. nytt finansiellt stöd som tillhandahålls i syfte att genomföra planen (ny

finansiering) och skälen till att den nya finansieringen är nödvändig för att
genomföra planen.

8 § Till rekonstruktionsplanen ska bifogas

1. en berättelse av rekonstruktören som redogör för
a) vilka åtgärder som vidtagits under rekonstruktionen,
b) gäldenärens ekonomiska situation och orsakerna till och omfattningen

av de ekonomiska svårigheterna,

c) den utdelning som kan förväntas i en konkurs,
d) om gäldenären har gjort sig av med egendom under sådana förhållan-

den att den kan bli föremål för återvinning,

e) om det finns skälig anledning att anta att gäldenären har gjort sig

skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fall grunden för detta, och

f) hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet,
2. en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder vid beslutet om

företagsrekonstruktion och begäran om planförhandling, som har upprättats
av rekonstruktören enligt 9 och 10 §§,

3. senaste årsredovisningen eller årsbokslutet, och
4. ett yttrande av rekonstruktören som innehåller en bedömning av om

rekonstruktionsplanen bör antas av de berörda parterna och som förklarar
varför planen har rimliga utsikter att säkra verksamhetens livskraft och före-
bygga insolvens.

Förteckning över tillgångar och skulder
9 §
I förteckningen enligt 8 § 2 ska tillgångarna tas upp till marknads-
värdet vid den tidpunkt då förteckningen upprättas.

Värdet ska bestämmas med utgångspunkten att gäldenärens verksamhet

helt eller delvis ska fortsätta. Dessutom ska ett värde bestämmas med
utgångspunkt från det pris till vilket tillgångarna hade kunnat säljas i en
konkurs.

Om möjligt ska det även lämnas en specificerad uppgift om de värden

som i bokföringshandlingarna har angetts för tillgångarna eller, när en sådan
värdering inte har gjorts, om anskaffningskostnaden.

Ränta på en berörd parts fordran ska inte beräknas längre än till dagen för

beslutet om företagsrekonstruktion. En fordran i utländsk valuta ska beräk-
nas efter den kurs som gällde nämnda dag.

10 § I förteckningen enligt 8 § 2 ska det anges om en borgenär har för-
månsrätt och grunden till det.

Om värdet av egendom som en borgenär har särskild förmånsrätt eller

säkerhet genom återtaganderätt i bedöms understiga borgenärens fordran,
ska säkerhetens värde anges i förteckningen. Detsamma gäller för egendom
som är föremål för finansiell leasing.

background image

10

SFS

2022:964

Om en borgenärs fordran är förenad med allmän förmånsrätt som vid en

konkurs, om den hade beslutats vid tiden för beslutet om företagsrekonstruk-
tion, inte skulle ha täckt hela borgenärens fordran, ska det anges hur stor del
av fordringen som täcks av förmånsrätten.

Om någon har gjort en anmärkning ska det anges.

Avvisning
11 §
Om en begäran om planförhandling inte uppfyller kraven i 2 § eller
om rekonstruktionsplanen inte uppfyller kraven i 7 och 8 §§ ska sökanden
föreläggas att avhjälpa bristen. För det fall sökanden inte följer föreläggan-
det ska begäran om planförhandling avvisas.

Beslut om planförhandling
12 §
Om begäran om planförhandling inte avvisas, ska rätten genast be-
sluta om planförhandling. Rätten ska samtidigt

1. bestämma tidpunkt för ett sammanträde med de berörda parterna inför

rätten (plansammanträde),

2. kalla gäldenären, rekonstruktören och de berörda parterna till samman-

trädet, och

3. kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar och i övrigt på det sätt

som regeringen föreskriver.

Senare anmälda fordringar eller rättigheter
13 §
Om någon vill delta i planförhandlingen med en fordran eller en
rättighet som inte har tagits med i förslaget till rekonstruktionsplan och inte
heller senare blivit känd, ska han eller hon skriftligen anmäla fordringen
eller rättigheten hos rekonstruktören senast en vecka före plansammanträdet.
Görs anmälan senare, får det inte leda till att omröstningen vid plansamman-
trädet skjuts upp.

Anmärkningar mot rekonstruktionsplanen
14 §
Rekonstruktören, gäldenären eller en berörd part får anmärka mot
följande uppgifter i rekonstruktionsplanen:

1. fordringar och rättigheter, och
2. valet av berörda parter och gruppindelningen.
En anmärkning ska göras skriftligen hos rekonstruktören i så god tid som

möjligt och i vart fall före omröstningen vid plansammanträdet.

Rekonstruktören ska lämna gjorda anmärkningar till rätten och skyndsamt

underrätta gäldenären och den som anmärkningen kan påverka.

Plansammanträdet
15 §
Ett plansammanträde ska hållas tidigast tre och senast fem veckor
efter beslutet om planförhandling.

Gäldenären bör inställa sig personligen vid plansammanträdet. Vid samman-

trädet ska gäldenären till rätten, rekonstruktören och de berörda parterna
lämna de upplysningar om gäldenärens ekonomiska situation som de begär.
Kan gäldenären inte infinna sig personligen, bör denne utse ett ombud.

Rekonstruktören ska tillhandahålla en förteckning över de berörda par-

terna och över de grupper som de berörda parterna har delats in i, med upp-
gift om de värden för vilka rösträtt får utövas. Förteckningen ska även inne-
hålla gjorda anmärkningar.

background image

11

SFS

2022:964

16 § En rekonstruktionsplan får inte återtas eller ändras utan godkännande
av rätten. En begäran om detta ska göras senast vid plansammanträdet innan
omröstning sker.

Om rätten har godkänt en ändring av rekonstruktionsplanen, får pröv-

ningen av planen skjutas upp till ett fortsatt sammanträde inom tre veckor.
Om ändringen inte medför att rekonstruktionsplanen blir sämre för de be-
rörda parterna, får prövningen dock skjutas upp endast om det finns särskilda
skäl.

17 § Vid plansammanträdet ska rätten pröva valet av berörda parter och
den gruppindelning som gjorts i rekonstruktionsplanen. Om rätten inte god-
känner valet av berörda parter eller gruppindelningen får rätten göra nöd-
vändiga ändringar av rekonstruktionsplanen eller besluta att omröstningen
enligt andra stycket ska skjutas upp till fortsatt sammanträde inom tre veckor.

Efter att rätten godkänt valet av berörda parter och gruppindelningen ska

de berörda parterna rösta om rekonstruktionsplanen. En anmärkning som har
gjorts mot en fordran eller en rättighet hindrar inte att den berörda parten
deltar med fordringen eller rättigheten i omröstningen.

18 § Om utgången av omröstningen är beroende av om en anmärkning mot
en fordran eller en rättighet godtas eller inte, ska rätten vid sammanträdet
utreda tvistefrågan och verka för en förlikning. De närvarande får med
bindande verkan för dem som har uteblivit medge att en anmärkning för-
faller eller inskränks eller uppdra åt rekonstruktören att ingå förlikning med
dem som berörs. Om en förlikning inte kan träffas, ska rätten pröva anmärk-
ningarna eller så många av dem att utgången av omröstningen blir densam-
ma, oavsett om övriga anmärkningar godkänns eller inte.

En förlikning om en framställd anmärkning får inte ingås på annat sätt än

som anges i första stycket utan samtycke av alla vars rätt är beroende av
förlikningen.

19 § Om det finns särskilda skäl får rätten, i annat fall än som anges i 16 §
andra stycket eller 17 § första stycket, besluta att skjuta upp omröstningen
till fortsatt sammanträde inom tre veckor.

Antagande av en rekonstruktionsplan
20 §
En rekonstruktionsplan ska anses antagen av de berörda parterna, om
i varje grupp minst två tredjedelar av de röstande har godtagit planen, och
deras fordringar eller rättigheter uppgår till minst två tredjedelar av de ford-
ringar eller rättigheter för vilka rösträtt får utövas.

21 § Om både en borgenär och en borgensman eller någon annan som
förutom gäldenären ansvarar för borgenärens fordran vill rösta för denna,
har de tillsammans en röst, som beräknas efter borgenärens fordran. Kan de
inte enas, gäller borgenärens mening, om inte de andra löser ut borgenären
eller ställer betryggande säkerhet för fordringen.

Fastställelse av en rekonstruktionsplan
22 §
Om en rekonstruktionsplan har antagits, ska rätten så snart som möj-
ligt pröva om planen ska fastställas.

background image

12

SFS

2022:964

23 § Rätten ska vägra att fastställa rekonstruktionsplanen om

1. berörda parter inom samma grupp inte behandlas lika i proportion till

deras respektive fordran eller rättighet,

2. planen inte har rimliga utsikter att förhindra att gäldenären blir insol-

vent eller säkra verksamhetens livskraft,

3. det finns skälig anledning att anta att gäldenären i hemlighet har gynnat

någon berörd part för att inverka på planförhandlingen eller att något annat
svek har inträffat vid planförhandlingen,

4. planen strider mot lag eller annan författning eller är uppenbart till

skada för berörda parter, eller

5. ärendet inte har handlagts på föreskrivet sätt och felet kan ha inverkat

på planförhandlingens utgång.

Om rekonstruktionsplanen föreskriver ny finansiering ska planen faststäl-

las endast om den nya finansieringen är nödvändig för att genomföra planen
och inte otillbörligen skadar borgenärernas intressen.

Om rätten vägrar att fastställa planen med stöd av första stycket 5, får

rätten besluta att de berörda parterna ska rösta om planen vid ett nytt plan-
sammanträde.

24 § Rätten ska efter invändning av en berörd part också vägra att fastställa
rekonstruktionsplanen om det ekonomiska utfallet för den berörda parten
blir sämre genom planen än vad det hade blivit vid gäldenärens konkurs.

Rätten får dessutom efter invändning av en berörd part vägra att fastställa

rekonstruktionsplanen om den på något annat sätt är till skada för den be-
rörda parten, det inte finns betryggande säkerhet för planens fullgörande,
eller om det annars finns särskild anledning att inte fastställa planen.

Fastställelse av en rekonstruktionsplan som inte antagits
25 §
Trots att en rekonstruktionsplan inte antagits, ska den på begäran av
gäldenären, rekonstruktören eller en berörd part fastställas av rätten, om

1. det inte finns något skäl att vägra fastställelse enligt 23 eller 24 §,
2. planen har godkänts av fler än hälften av grupperna med berörda parter

och

a) minst en av dessa grupper utgörs av borgenärer vars fordringar är före-

nade med förmånsrätt, säkerhetsrätt eller kvittningsrätt, eller

b) minst två av dessa grupper utgörs av borgenärer som kan förväntas få

betalt vid gäldenärens konkurs,

3. den eller de grupper av berörda parter som röstat mot planen behandlas

minst lika fördelaktigt som andra grupper som vid gäldenärens konkurs har
samma prioritet,

4. den eller de grupper av berörda parter som röstat mot planen får sina

fordringar fullt tillgodosedda med samma eller likvärdiga medel, om en
grupp som vid gäldenärens konkurs har lägre prioritet ska få någon betalning
eller behålla någon rättighet enligt planen, och

5. ingen grupp av berörda parter enligt planen får eller behåller mer än det

fulla värdet av sina fordringar eller rättigheter.

26 § Om det finns synnerliga skäl får rekonstruktionsplanen fastställas
även om den avviker från 25 § första stycket 3 eller 4.

27 § För att rätten ska fastställa en rekonstruktionsplan enligt 25 eller 26 §
krävs gäldenärens samtycke om gäldenären har färre än 250 anställda och

1. en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro per år, eller

background image

13

SFS

2022:964

2. en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Värdering av gäldenärens verksamhet
28 §
Om en berörd part invänder att det finns hinder mot att fastställa
rekonstruktionsplanen enligt 24 § första stycket eller 25 § första stycket 2 b,
ska rätten i samband med prövningen av invändningen göra en värdering
som fastställer det ekonomiska utfallet för berörda parter om gäldenären för-
sätts i konkurs.

Verkan av en fastställd rekonstruktionsplan
29 §
En fastställd rekonstruktionsplan är bindande för gäldenären och alla
berörda parter samt för gäldenärens motpart i avtal om ny finansiering.

Om rekonstruktionsplanen innehåller en skulduppgörelse har en borge-

när, vars fordran inte var känd när rekonstruktionsplanen fastställdes, endast
rätt till betalning motsvarande vad den grupp som borgenären skulle ha
delats in i har erhållit, om borgenären varit känd.

30 § En borgenär som har godtagit en rekonstruktionsplan som innehåller
en skulduppgörelse förlorar inte därigenom sin rätt mot en borgensman eller
någon annan som förutom gäldenären svarar för fordringen.

Förhållandet till aktiebolagslagen
31 §
Om en fastställd rekonstruktionsplan innehåller uppgift om ändring
av aktiekapitalet har planen samma verkan som ett beslut av bolagsstämman
enligt 11 kap. 2 §, 16 kap. 2 eller 3 § eller 20 kap. 3 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Om en fastställd rekonstruktionsplan innehåller sådana ändringar av

bolagsordningen som enligt 11 kap. 2 § andra stycket eller 20 kap. 4 § första
stycket aktiebolagslagen krävs för att genomföra en ändring av aktiekapi-
talet, har planen samma verkan som ett beslut av bolagsstämman.

I en rekonstruktionsplan får avvikelse göras från det som anges om aktie-

ägarnas företrädesrätt i 13 kap. 1 § första stycket, 14 kap. 1 § första stycket
och 15 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen.

32 § Om det i en rekonstruktionsplan föreslås en ökning eller minskning
av aktiekapitalet gäller det som anges i 12 kap. 3 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 §,
15 kap. 3 § och 20 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) om styrelsens skyl-
digheter att upprätta förslag till beslut i stället för den som begär planför-
handling.

Förordnande av en tillsynsperson
33 §
På begäran av en berörd part ska rätten, om det finns skäl för det,
förordna rekonstruktören eller någon annan lämplig person att utöva tillsyn
över att gäldenären fullgör sina åtaganden enligt rekonstruktionsplanen. Om
det behövs, ska även en ersättare för tillsynspersonen förordnas.

Gäldenären ska ge tillsynspersonen de uppgifter som han eller hon begär

och följa de anvisningar som tillsynspersonen lämnar.

I fråga om entledigande av en tillsynsperson tillämpas bestämmelserna

om entledigande av rekonstruktör i 2 kap. 17 §.

background image

14

SFS

2022:964

Upphävande av en fastställd rekonstruktionsplan
34 §
På begäran av en berörd part eller en tillsynsperson får rätten, helt
eller delvis, upphäva en fastställd rekonstruktionsplan, om gäldenären

1. har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
2. har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exe-

kutiv förrättning,

3. i hemlighet har gynnat någon berörd part för att inverka på utgången av

planförhandlingen,

4. har åsidosatt sina skyldigheter enligt 33 § andra stycket, eller
5. på något annat sätt väsentligen har brutit mot sina skyldigheter enligt

rekonstruktionsplanen.

Om hela eller delar av rekonstruktionsplanen upphävs har gäldenären och

de berörda parterna den rätt som hade gällt om planen inte blivit fastställd.
Rättshandlingar som redan har företagits ska dock bestå.

5 kap. �&tervinning och kvittning under

företagsrekonstruktionen
�&tervinning
1 §
Sedan beslut meddelats om företagsrekonstruktion tillämpas bestäm-
melserna i konkurslagen (1987:672) om återvinning i konkurs, om en rekon-
struktionsplan som innehåller en skulduppgörelse därefter fastställs.

Om en återvinningstalan avser förmånsrätt eller betalning som vunnits ge-

nom utmätning får rätten besluta att fortsatt verkställighet i utsökningsmålet
tills vidare inte får ske.

2 § Talan om återvinning får väckas av rekonstruktören eller av en berörd
part. Talan ska väckas före plansammanträdet och får inte slutligt prövas
innan rekonstruktionsplanen har blivit fastställd. En berörd part som vill
väcka talan ska underrätta rekonstruktören. Om så inte har skett, får den be-
rörda partens talan inte tas upp till prövning.

En återvinningstalan ska avvisas om
1. företagsrekonstruktionen upphör utan att en rekonstruktionsplan fast-

ställts, och

2. gäldenären inte försätts i konkurs efter en ansökan som gjorts inom tre

veckor från det att företagsrekonstruktionen upphörde.

3 § Vad som vinns genom en återvinningstalan ska, sedan kärandens
kostnader har ersatts, fördelas enligt grunderna för skulduppgörelsen om
något annat inte har angetts i rekonstruktionsplanen. En svarande som med
anledning av kärandens talan kan få en fordran mot gäldenären deltar med
fordringen i planförhandlingen och har rätt att avräkna den utdelning som
tillkommer svaranden på vad denne annars skulle ha betalat.

Rätten får besluta om särskild förvaltning av det som enligt första stycket

ska tillkomma de berörda parterna, om en av dessa eller gäldenären begär
det i återvinningsmålet. Egendom som har satts under sådan förvaltning får
utmätas endast om rekonstruktionsplanen har upphävts.

Kvittning
4 §
En borgenär som hade en fordran mot gäldenären vid beslutet om före-
tagsrekonstruktion får, även om fordringen inte är förfallen till betalning,
använda den till kvittning mot en fordran som gäldenären då hade mot

background image

15

SFS

2022:964

borgenären. Detta gäller dock inte om kvittning är utesluten på grund av
någon av fordringarnas beskaffenhet eller undantagen enligt 5 och 6 §§.

Gäldenärens fordran på betalning ska anses ha uppkommit under rekon-

struktionen, om den gäller en naturaprestation enligt ett avtal som gälde-
nären har bestämt ska fullföljas enligt 3 kap. 2 §.

5 § Om en fordran mot gäldenären har förvärvats genom överlåtelse från
tredje man senare än tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion,
får den inte användas till kvittning mot en fordran som gäldenären hade när
borgenären förvärvade sin fordran, om förvärvet inte med hänsyn till om-
ständigheterna kan anses som ordinärt.

Första stycket gäller också om fordran mot gäldenären har förvärvats

tidigare och borgenären då hade skälig anledning att anta att gäldenären var
på obestånd.

I fråga om dödsbo räknas tiden som anges i första stycket från ansökan

om boets avträdande till förvaltning av boutredningsman, under förutsätt-
ning att en ansökan om företagsrekonstruktion följt inom tre månader från
det att en boutredningsman förordnats.

6 § En borgenär som har satt sig i skuld till gäldenären under sådana
omständigheter att det är att jämställa med betalning med annat än sedvan-
liga betalningsmedel får inte kvitta i den utsträckning sådan betalning hade
kunnat bli föremål för återvinning enligt 1�3 §§.

7 § En fordran på ersättning som en borgensman eller någon annan har
med anledning av en förpliktelse som han eller hon har infriat ska vid
tillämpning av 4�6 §§ anses ha förvärvats när hans eller hennes förpliktelse
grundades.

8 § Om gäldenären efter beslutet om företagsrekonstruktion överlåter en
fordran och en borgenär därigenom förlorar sin rätt till kvittning, ska borge-
närens fordran så långt den hade kunnat infrias genom kvittning anses ha
uppkommit under rekonstruktionen.

6 kap. Företagsrekonstruktionens upphörande
1 §
Rätten ska besluta att företagsrekonstruktionen ska upphöra, om

1. syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått,
2. gäldenären begär det och något beslut om planförhandling inte har

meddelats,

3. rekonstruktören begär det,
4. syftet med företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått,
5. det finns sådana brister eller fel i gäldenärens bokföring att rörelsens

förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak inte går att bedöma,

6. det skulle vara oskäligt mot en eller flera borgenärer eller grupper av

borgenärer ifall företagsrekonstruktionen fortsätter, eller

7. rekonstruktören entledigas och någon ny rekonstruktör inte utses.
Om gäldenären försätts i konkurs upphör företagsrekonstruktionen.

2 § I andra fall än som avses i 1 § ska rätten besluta att företagsrekonstruk-
tionen ska upphöra när tre månader har förflutit från dagen för beslutet om
företagsrekonstruktion.

Om det finns särskilda skäl får dock rätten på begäran av gäldenären,

rekonstruktören eller en borgenär medge att företagsrekonstruktionen får

background image

16

SFS

2022:964

pågå under ytterligare högst tre månader. Om det finns synnerliga skäl får
rätten under motsvarande förutsättning förlänga tiden med ytterligare högst
tre månader i taget.

Vid bedömningen av om en förlängning ska beslutas ska rätten särskilt

beakta vilka framsteg som har gjorts i förhandlingarna om rekonstruktions-
planen, och hur en fortsättning av företagsrekonstruktionen skulle påverka
borgenärernas rättigheter eller intressen.

3 § En företagsrekonstruktion får inte pågå under längre tid än samman-
lagt tolv månader, om inte rätten dessförinnan har beslutat om planförhand-
ling. I så fall ska företagsrekonstruktionen upphöra senast femton månader
efter beslutet om företagsrekonstruktion.

Reglerna i 2 kap. 23 och 24 §§ och 3 kap. 1 § denna lag och 2 kap. 10 a §

konkurslagen (1987:672) gäller aldrig längre än tolv månader från beslutet
om företagsrekonstruktion.

4 § Innan rätten fattar beslut enligt 1 § första stycket eller 2 § andra stycket
ska gäldenären, rekonstruktören, tillsynsmyndigheten och de borgenärer
som infunnit sig till borgenärssammanträdet enligt 2 kap 13 § andra stycket
ges tillfälle att yttra sig. Om en borgenärskommitté har utsetts, ska även den
ges tillfälle att yttra sig.

7 kap. Tillsyn över rekonstruktörer
1 §
Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet.

Tillsynsmyndighetens uppgifter framgår av 2 kap. 13 och 17 §§, 6 kap.

4 § och 9 kap. 4 §.

8 kap. Straff och skadestånd
Skadestånd
1 §
Om en borgenärs ansökan om företagsrekonstruktion inte bifalls och
om borgenären när ansökan gavs in saknade skälig anledning att anta att
gäldenären hade sådana ekonomiska svårigheter som avses i 2 kap. 10 § 1,
ska borgenären ersätta gäldenären för den skada som skäligen kan anses ha
orsakats gäldenären genom ansökan och dess handläggning.

Talan om skadestånd enligt första stycket ska väckas vid den tingsrätt som

handlägger eller har handlagt ärendet om företagsrekonstruktion.

2 § En rekonstruktör ska ersätta de skador som han eller hon vid fullgöran-
det av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar gäldenären, en
borgenär eller en berörd part.

Skadeståndet kan sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till hand-

lingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Om flera rekonstruktörer ska ersätta samma skada, svarar de solidariskt

för skadeståndet i den utsträckning inte skadeståndsskyldigheten har satts
ned för någon av dem enligt andra stycket. Det som någon har betalat i
skadestånd får sökas åter av de andra efter vad som är skäligt med hänsyn
till omständigheterna.

3 § En talan om skadestånd mot en rekonstruktör ska väckas inom tre
månader från den dag då beslutet om att företagsrekonstruktionen ska upp-
höra fick laga kraft.

background image

17

SFS

2022:964

Talan ska väckas vid den tingsrätt som handlägger eller har handlagt

ärendet om företagsrekonstruktion.

Straff
4 §
En berörd part som för sin röst vid ett plansammanträde enligt 4 kap.
har betingat sig någon särskild förmån av gäldenären döms till böter eller
fängelse i högst ett år.

5 § �&tal mot en gäldenär för brott mot borgenärer får väckas vid den tings-
rätt som handlägger eller har handlagt ärendet om företagsrekonstruktion.
Detsamma gäller för åtal mot en berörd part för brott som avses i 4 §.

9 kap. �vriga bestämmelser
Handläggningen av ärenden om företagsrekonstruktion
1 §
Om inte något annat föreskrivs, gäller lagen (1996:242) om domstols-
ärenden för rättens handläggning enligt denna lag.

�verklagande
2 §
Beslut om företagsrekonstruktion, planförhandling, fastställelse av en
rekonstruktionsplan och beslut att företagsrekonstruktionen ska upphöra ska
gälla omedelbart, om inte annat bestämts av rätten. Detsamma gäller beslut
att utse eller entlediga en rekonstruktör.

3 § Rättens beslut enligt denna lag får överklagas för sig. Detta gäller dock
inte beslut i en fråga som avses i 4 kap. 16 § första stycket eller 18 § eller
om en sådan ny prövning som avses i 23 § tredje stycket.

I fråga om beslut om planförhandling räknas överklagandetiden från den

dag då kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

Ersättning till rekonstruktörer och tillsynspersoner
4 §
Rekonstruktören har rätt till ersättning för arbete och för de utlägg som
uppdraget har krävt. Arvodet får inte bestämmas till ett högre belopp än som
med hänsyn till det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skick-
lighet som det har utförts med samt näringsverksamhetens omfattning kan
anses utgöra skälig ersättning för uppdraget.

Rekonstruktörens rätt till ersättning ska, på begäran av tillsynsmyndig-

heten, rekonstruktören eller gäldenären, prövas av rätten. Så länge rekon-
struktionsplanen inte fullgjorts får också en berörd part vars fordran eller
rättighet omfattas av planen begära en sådan prövning.

Tillsynsmyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig innan rätten fattar beslut

om rekonstruktörens ersättning.

5 § Rekonstruktören ska innan företagsrekonstruktionen upphör under-
rätta tillsynsmyndigheten om den ersättning som han eller hon begär för
arbete och utlägg.

På begäran av tillsynsmyndigheten ska rekonstruktören tillhandahålla

myndigheten en redogörelse för det arbete som uppdraget har medfört med
en specificerad räkning som visar det begärda beloppets fördelning på de
olika åtgärderna. Om rekonstruktören har anlitat ett sådant biträde som avses
i 2 kap. 16 § tredje stycket ska det anges i redogörelsen.

background image

18

SFS

2022:964

6 § För ersättning till en tillsynsperson gäller det som föreskrivs om rekon-
struktörens rätt till ersättning i 4 §.

Gäldenärens kostnadsansvar
7 §
Gäldenären ska betala kostnaderna för handläggningen hos rätten,
liksom de ersättningar som avses i 4 och 6 §§.

Tillsynsavgift
8 §
Gäldenären ska betala en avgift till staten för tillsynen över rekonstruk-
törer enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Registrering av företagsrekonstruktioner
9 §
I lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års in-
solvensförordning finns bestämmelser om registrering av företagsrekonstruk-
tioner i ett insolvensregister.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Genom lagen upphävs lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande när ansökan om företags-

rekonstruktion har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.