SFS 2005:1053 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

051053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1996:764) om fö-

retagsrekonstruktion skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av gäldenären eller av
en borgenär. Ansökan skall göras skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären
bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Ansöknings-
handlingen skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller sökandens
ombud.

I ansökan skall sökanden ange och styrka de omständigheter som gör rätten

behörig, om de inte är kända.

I 2 § lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvens-

förordningen finns ytterligare bestämmelser om ansökans innehåll.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

SFS 2005:1053

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.