SFS 2010:1967 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

101967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 § lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

Om en borgenärs ansökan tas upp, ska rätten sätta ut ett sammanträde

för prövning av ansökan. Sammanträdet ska hållas inom två veckor från det
att ansökan kom in till rätten. Om det finns särskilda skäl, får det hållas
senare, dock senast inom sex veckor.

Till sammanträdet ska parterna kallas. Gäldenären ska i kallelsen före-

läggas att senast vid sammanträdet yttra sig över ansökan. I kallelsen ska
även anges att sammanträdet kommer att ställas in, om gäldenären före sam-
manträdet själv ansöker om företagsrekonstruktion eller skriftligen medger
borgenärens ansökan och rätten inte särskilt underrättar honom om att sam-
manträdet ändå ska hållas. Parterna ska i kallelsen upplysas om innehållet i
9 §.

Kallelserna ska delges parterna. Delgivning med gäldenären får inte ske

enligt 34–38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Gäldenären ska samtidigt med kallelsen delges de av borgenären ingivna

handlingarna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1967

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.