SFS 2008:542 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2008:542 Lag om ändring i utsökningsbalken
080542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 2 och 7 §§ samt 12 kap. 5 §

utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

2

Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars uppvisande

utgör villkor för rätt att kräva betalning eller begära att någon annan förplik-
telse fullgörs, ska tas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat i

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
ägare, ska pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslutet
om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, ska Kronofogdemyndig-
heten begära att den statliga lantmäterimyndigheten beslutar att sådana re-
gistreringsåtgärder som anges i 7�8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregis-
ter inte får vidtas eller att den statliga lantmäterimyndigheten utfärdar ett
skriftligt pantbrev enligt 8 § nämnda lag.

Om det kan antas att en sådan handling som avses i första eller andra

stycket undanhålls eller har förkommit, ska i stället sekundogäldenären eller
annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än
Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument ska säkerställas genom registrering av
utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3 kap.
nämnda lag, ska säkerställandet i stället ske genom underrättelse till förval-
taren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i
en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat ska säkerställas genom registrering av utmät-
ningen enligt den lagen. Detsamma gäller vid utmätning av en utsläppsrätt
eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter.

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Senaste lydelse 2004:1202.

SFS 2008:542

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:542

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

7 §

3

Egendom som är i tredje mans besittning får tas i förvar, förseglas

eller märkas, när en sådan åtgärd föreskrivs i 2�5 §§. Om ett beslut om ut-
mätning av pantbrev avser ett datapantbrev och tredje man är registrerad
som pantbrevshavare, får Kronofogdemyndigheten begära att den statliga
lantmäterimyndigheten beslutar att sådana registreringsåtgärder som anges i
7�8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte får vidtas.

I fråga om pantbrev och andra inteckningshandlingar som är belånade till-

lämpas bestämmelserna i första stycket endast om det finns särskilda skäl.
Om egendomen inte tas i förvar eller ett sådant beslut som avses i första
stycket andra meningen inte meddelas, ska i stället förbud meddelas inne-
havaren att utan Kronofogdemyndighetens tillstånd lämna ut egendomen
eller vidta någon annan åtgärd med den till skada för sökanden.

Om tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt i egendom som tas i

förvar, innehar Kronofogdemyndigheten egendomen för tredje mannens räk-
ning.

12 kap.

5 §

4

Pantbrev som gäller i fastigheten och inte är belånat får tas i förvar

av Kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i förvar, får det inte
pantförskrivas utan myndighetens tillstånd.

I fråga om datapantbrev ska Kronofogdemyndigheten i stället begära att

den statliga lantmäterimyndigheten beslutar om att sådana registreringsåt-
gärder som anges i 7�8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte får
vidtas. När ett sådant beslut har meddelats, får pantbrevet inte användas för
pantsättning utan Kronofogdemyndighetens tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2003:258.

4

Senaste lydelse 2003:258.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.