SFS 2015:861 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2015:861 Lag om ändring i utsökningsbalken
150861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 2 a § utsökningsbalken ska

ha följande lydelse.

11 kap.

2 a §

2

Det som sägs om innehavare av fordran i 10 kap. 6 och 9 §§ ska även

gälla innehavare av rättighet som ska iakttas vid auktionen. Det som sägs i
10 kap. 7 § om underrättelser ska även gälla kända innehavare av rättigheter
som ska iakttas vid auktionen.

I sakägarförteckningen upptas, förutom det som anges i 10 kap. 10 §, även

nyttjanderätt som är inskriven eller för vilken inskrivning sökts.

I stället för det som föreskrivs i 10 kap. 11 § första och tredje styckena ska

12 kap. 26 § första och tredje styckena tillämpas. Rättighet upptas utan att nå-
got belopp anges.

Som innehavare av rättighet enligt denna paragraf ska även avses inneha-

vare av en rättighet enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter
i lösa saker.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

2 Senaste lydelse 2004:84.

SFS 2015:861

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.