SFS 1978:890

780890.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:890

om ändring i lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av utkom från trycket
luftfartyg m. m.;

den 27 december 1978

Utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 och 10 §§ lagen (1971; 500) om

exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

7 § Minst en månad före auktionen skall underrättelser om försäljningen

sändas i re kommenderade brev till sökanden och ägaren samt till kända

borgenärer som har luftpanträtt, inteckning, retentionsrätt eller förmåns­

rätt på grund av betalningssäkring. Blir sådan borgenär känd senare, skall
underrättelse genast sändas till hono m. Innehåller inskrivningsboken upp­

gift om adress, skall den användas. Underrättelse till u trikes ort skall om

möjligt sändas med flygpost.

10

1 sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen,

fordran för vilken egendomen svarar på grund av luftpanträtt, inteckning
eller retentionsrätt och fordran som är förenad med förmånsrätt i egendo­

men på grund av betalningssäkring samt kostnaden för förfarandet.

Om egendomen hör till konkursbo, upptages även arvode och annan

kostnad för egendomens förvaltning under konkursen. �r egendomen där­

jämte utmätt, upptages fordran som skall utgå med f örmånsrätt enligt 10 §
förmånsrättslagen (1970: 979).

Med fordran avses även rätt till betalnin g på grund av ägarhypotek.

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens vä gnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79: 28, SkU 13, rskr 83.

^Senaste lydelse 1975: 1252.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.