SFS 1983:165

830165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:165

Utkom från trycket

den 19 april |983

368

Lag

om ändring i utsökningsbalken;

utfårdad den 24 mars 198 3.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 27 § utsökningsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

4 kap.

27 § Har domstol fastställt att förfallen fo rdran skall utgå med särskild
förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservde­
lar till luftfartyg eller fast egendom anses egendomen omedelbart utmätt.

Denna verkan förfaller, om ej försäljning begärs hos kronofogdemyndig­

heten inom två månader från det att domstolens beslut vann laga kraft.

Begäran om försäljning görs hos en kronofogdemyndighet som enligt 8 §

är behörig att ta upp ansökan om utm ätning. Försäljning av fast egendom

skall dock begäras hos kronofogdemyndigheten i det distrikt där egendo­
men finns. Denna myndighet får överlämna målet till annan kronofogde­
myndighet, om det behövs för att samordna verkställigheten mot en gäl-

denär.

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 198 3.

På regeringens vägnar
OVE RAINER

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:86. LU 26. rskr 154 .

A£l*

2«,

C

:iL

cac

'.a

a

G-ia

'e

Sfi!

'3

>^1

ti

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.