SFS 1985:983

850983.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:983

om ändring i utsökningsbalken;

utkom Mn trycket

den 19 december 1985

Utfärdad den 5 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 kap. 6 § utsökningsbalken

skall ha nedan angivna lyd else.

16 kap.

6

Kronofogdemyndigheten skall vid behov ombesörja transport av

egendom som skall bortföras, hyra utrymme för förvaring av egendomen
och vidtaga andra liknande åtgärder som föranleds av avhysningen.

Innan åtgärd enligt förs ta stycket vidtas, skall parterna underrättas, om

det kan ha betydelse för dem.

Den som har mottagit egendom för förvaring i fall som avses i f örsta

stycket har rätt till skälig ersättning av svaranden för förvaringen. Har
egendomen inte hämtats tre månader efter avhysningen, får den som har

mottagit egendomen sälja den och ta ut sin fordran ur köpeskillingen eller,

om egendomen uppenbarligen saknar försäljningsvärde, bortskaffa den.

Innan egendomen säljs eller bortskaffas skall svaranden, om han kan nås,

anmanas att hämta egendomen. Anmaningsskyldigheten anses fullgjord
genom att anmaningen har sänts i rekommenderat brev till svarandens

kända adress. I övrigt tillämpas 5-7 §§ samt 10 § första och andra styc­
kena lagen (1985 :982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har
hämtats. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad som sägs om
beställaren avse svaranden och vad som sägs om näringsidkaren avse den

som har mottagit egendomen för förvaring.

' Prop. 1984/85:210, LU 1985/86:3, rskr. 5.

'Senaste lydelse 1981:1337.

2243

¬

background image

SFS 1985:983

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Har någon före ikraftträdan

tagit emot egendom för förvaring, tillämpas dock äldre bestämmelser. 4;

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet) fe

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.