SFS 1988:385

880385.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:385

Lag :

Utkom från trycket

oiTi ändring 1 utsökningsbalken;

den I3ju ni 1988

?

utfärdad den 26 m aj 1988.

i

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

u

dels att 2 kap. 15, 16 och 24 §§, 4 kap. 8, 27 och 32 §§, 15 kap. 7 § och 1,6 ^

kap. 1 och 10 § § skall ha följande lydelse,

t

dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 6 kap. 10 a §, av -

följande lydelse.

2 kap.

15 § När kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 14 eller 15 § eller 16 kap.

9 eller 12 § eller 13 § jämförd med 4 kap. 14 och 15 §§ förelägger svarandéhj

eller tredje man att fullgöra eller underlåta något, får myndigheten föreskri­

va vite till belopp so m finnes behövligt.

952

I Prop. 1987/88: 152, LU 34, rskr. 309.

J"'

<ii

¬

background image

11!! !P

]0

Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt första stycket

SFS 1988; 385

pröyas, på talan av allmän åklagare eller kronofogdemyndigheten, av en
tingsrätt i d et län där kronofogdemyndigheten finns. Har ändamålet med

vitet förfallit, får det ej dömas ut.

Om föreläggande vid vite ej iakttas, kan kronofogdemyndigheten ge nytt

vitesföreläggande utan hinder av att det förra ej har vunnit laga kraft.

16 § Efterkommer ej gäldenären eller tredje man föreläggande enligt 4

kap. 14 elle r 15 § eller 16 kap. 13 § jämförd med nämnda lagrum, får han

häktas, om synnerliga skäl föreligger. Fråga om häktning prövas, efter

framställning av kronofogdemyndigheten, av en tingsrätt i det län där

kronofogdemyndigheten finns.

När framställning om häktning har gjorts, skall förhandling äga rum inför

rätten. Till förhandlingen skall kronofogdemyndigheten och, om hinder ej
möter, den som avses med yrkandet kallas. Denne får hämtas, om skäl

föreligger därtill. Har han kallats till förhandlingen eller kan det antagas att

han har avvikit eller eljest håller sig undan, utgör hans utevaro ej hinder för
prövning av yrkandet. I fråga om rätt till biträde och kostnader i målet har
vad som föreskrivs i rättegångsbalken om försvarare och om rättegångs­
kostnader i brottmål m otsvarande tillämpning.

Ratten skall med högst två veckors mellanrum hålla förhandling för att

pröva om den som är intagen i häkte fortfarande skall vara häktad. Förelig­

ger ej längre skäl för häktning, skall rätten omedelbart förordna att den

häktade skall friges. Ingen får hållas häktad längre tid än tre månader i

målet. Beträffande behandlingen i övrigt av frågor om häktning enligt
denna paragraf har vad som gäller enligt rättegångsbalken om häktning av
misstänkt motsvarande tillämpning.

24 § Har enligt 4 kap. 20, 21 eller 22 § eller 13 ka p. 7 § andra stycket

föreläggande meddelats att väcka talan vid domstol, skall tvisten prövas av

en tingsrätt i det län där kronofogdemyndigheten finns, om ej annat följer
av andra stycket.

Om föreläggande har meddelats enligt 4 kap. 20, 21, 22 eller 26 § i fall då

tvisten rör egendom som avses i 10 ka p. 10 eller 12 § rät tegångsbalken,
gäller om domstols behörighet vad som sägs där.

Har föreläggande meddelats enligt 4 ka p. 23 § första stycket eller 9 kap.

11 §, tredje stycket, gäller om domstols behörighet vad som i allmänhet är

|öreskrivet därom. I fall som avses i 4 kap. 23 § andra stycket skall tvisten

.prövas, när fråga är om pantbrev i fastighet, av den tingsrätt som anges i 10

kap. 10 § rättegångsbalken och annars av en tingsrätt i det län där krono­
fogdemyndigheten finns.

./'I föreläggande skall anges vid vilken domstol talan i första hand bör

yäckas.

.0 \(4kap.

. I? § Utmätning söks hos kronofogdemyndigheten i det län där gäldenären

⬢fiar sitt hemvist.

'titrhätning av egendom som ej finns i det län där gäldenären har sitt

henivist får även s ökas hos kronofogdemyndigheten i det län där egendo-

953

W

¬

background image

SFS 1988:385

men finns eller, i fråga om fartyg eller luftfartyg, dit det väntas. Utmätning

av fartyg får även sökas där fartyget har sin hemort. Utmätn ing av fordraii
eller annan rättighet får också sökas där sekundogäldenären eller annan

förpliktad finns, även om fordringen eller rättigheten skall anses finnas i

annat län. Utmätning av lön eller annan förmån som avses i 7 kap. söks,
om gäldenären ej har hemvist här i riket, där arbetsgivaren eller annan som

utger förmånen finns.

Har utmätning sökts hos kronofogde myndighet som ej är behörig enligt

första eller andra stycket, får myndigheten likväl i bråds kande fall vidtaga
åtgärd som avses i 6 kap. 12 § in nan målet en ligt 2 kap. 4 § första stycket

överlämnas till kronofogdemyndighet som är behörig.

27

Har domstol fastställt att förfallen fordran ska ll utgå med sär skild

förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reserv­

delar till luftfartyg eller fast egendom anses egendomen omedelbart utmätt.

Denna verkan förfaller, om ej försäljning begärs hos kronofogdemyndig­

heten inom två månder från det att domstolens beslut van n laga kraft.

Begäran om försäljning görs hos en kronofogdemyndighet som enligt 8 §

är behörig att ta upp ansökan om utmätning. Försäljni ng av fast eg endom
skall dock begäras hos kronofogdemyndigheten i det län där egend omen

finns. Denna myndighet får överlämna målet till annan kr onofogdemyndig­

het, om det behövs för att samordna verkstäl ligheten mot en gäldenär.

32 § Om viss egendom utmäts av mer än en krono fogdemyndighet, skall

målen i fortsättningen handläggas gemensamt av den kronofogdemyndig­
het som myndighetern a i samråd bestämmer eller som utses av kronofog­

demyndigheten i d et län där gäldenä ren har sitt hemvist.

Innan kronofogdem yndighet överlämnar mål enligt första stycket skall

den vidtaga sådana i 6 kap. föres krivna åtgärder som ej bör anstå.

6 kap.
10 a § När ett utmätt fartyg eller luftfartyg står under tullkontroll, får

kronofogdemyndigheten begära hjälp av tullmyndigheten för att hindra att

fartyget eller luftfartyget avgår. För att hindra fartyget eller luftfartyget att

avgå har tullmyndigheten samma befogenheter som myndigheten har enligt

tullagen (1987:1065). Detsamma gäller när gods i fartyget eller luftfartyget

har utmätts.

15 kap.
7 § Införsel söks hos kronofogdemyndigheten i det län där gäldenären

har sitt hemvist. Har gäldenären ej hemvist här i riket, görs ansökningen

där arbetsgivaren finns.

16 kap.
1 § Verkställighet av förpliktelse för tidigare ägare eller hyttjanderätts-

havare att flytta från fast ege ndom, bostadslägenhet eller annat utrymme i

954

^ Senaste lydelse 1983:165.

¬

background image

äfeit^;

ilfrapi

byggnad (a vhysning) söks hos kronofogdemyndigheten i d et län d är sva­

randen har sitt hemvist. Avhysning får även sökas hos kronofogdemyndig­
heten i'det län där verkställigheten skall ske.

10 § Verkställighet i annat fall än som avses i 1 § av förplikt else som ej

aVser'betalningsskyldighet samt verkställighet av beslut om kvarstad eller
ännan säkerhetsåtgärd söks hos kronofogdemyndigheten i det län där

svaranden har sitt hemvist eller egendom som är i fråga finns eller där

verkställigheten annars med fördel kan äga rum.

SFS 1988:385

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1988.

Cifci itr.

itei�K
tiulate

össri'

piSlSE

kt

iJ

På regeringens vägnar

f .

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.