SFS 1991:203

910203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:203 Lag

utkom från trycket

OHi än dring i utsökningsbalken;

den i 5 maj 1991

utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 ka p. 30 § och 6 kap. 2 § utsök­

ningsbalken skall ha f öljande lydelse.

4 kap.

30

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat

följer av andra eller (järde stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftf artyg, intecknade

reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom me dför ej förmånsrätt

' Prop. 1990/91:106, LU33, rskr. 24 1.

446

^ Senaste lydelse 1989: 842.

¬

background image

förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskriv-

SFS 1991:203

ningsdag. Upptas på samma inskrivningsdag mer an ett sådant ärende,

skall den utmätning som skedde först ha företräde. Om här i riket registre­

rat skepp eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i främmande stat

innan det har tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt
som har vunnits genom den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom medför företräde framför rättighet i egendo­

men, om ärend e angående anteckning om utmätningen tas upp senast på

den inskrivningsdag då inskrivn ing av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt aktiekontolagen

(1989:827) eller lagen (1991:195) om penningmarknadskonton medför

förmånsrätt genom registrering av utmätningen enligt de lagarna. En ut­

mätning som avses i 7 kap. 7 § tredje stycket lagen om penningmarknads­
konton medför dock förmånsrätt genom underrättelse till panthavaren

eller, om denne har placerarombud, till ombudet. Utmäts en rättighet som

förvaltas enligt 8 kap. aktiekontolagen eller 3 kap. 1 § andra stycket lagen

om penningmarknadskonton inträder förmånsrätten i stället genom un­
derrättelse till förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmät­

ningen avser en p anträtt i en rä ttighet som förvaltas enligt nämnda kap. i

aktiekontolagen eller sistnämnda lagrum i lagen o m penningmarknadskon­

ton.

6 kap.

2

Pengar samt löpande skuldebrev och a nnan handling, vars företeen­

de utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av
annan förpliktelse, skall tagas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat

i luftf artyg eller reservdelar till luftfartyg hos den in tecknade egendomens

ägare, skall pan tbrevet eller inteckningshandlingen tagas i förvar.

Kan det antagas att handling som avses i första eller andra stycket

undanhålls eller har förkommit, skall i stället sekundogäldenären eller

annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än

kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt aktiekontolagen

(1989:827) eller lagen (1991:195) om penniilgmarknadskonton skall sä­

kerställas genom registrering a v utmätningen enligt de lagarna. En utmät­
ning som avses i 7 kap. 7 § tredje stycket lagen om penningmarknadskon­
ton skall dock säkerställas genom u nderrättelse till panthavaren eller, om

denne har placerarombud, till ombudet. Utmäts en rättighet som förvaltas
enligt 8 kap. aktiekontolagen eller 3 kap. 1 § andra stycket lagen om pen­

ningmarknadskonton skall säkerställandet i stället ske genom u nderrättel­

se till förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen
avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt nämnda kap. i aktie­

kontolagen eller sistnämnda lagrum i lagen om pen ningmarknadskonton.

' Senaste lydelse 1989:842.

447

¬

background image

⬢v

SFS 1991:203

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.