SFS 1991:848

910848.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:848

om ändring i utsö kningsbalken;

utkom Mn trycket

den 25 juni 1991

utfardad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 och 5 §§, 4

kap. 27 §, 13 kap, 14 § samt rubriken närmast före 4 kap. 27 § utsöknings­

balken skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Sökanden skall ange den åtgärd som han yr kar.

Vid ansökan skall inges d en exekutionstitel på grun d varav verkställig­

het söks. Grundas anspråket på löpande sk uldebrev eller annan handling,
vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla

fullgörande av annan förpliktelse, skall den handlingen inges.

Exekutionstiteln skall ing es i huvudsk rift eller, om kronofo gdemyndig­

heten anser det tillräckligt, i be styrkt avskrift. Handling som avses i andra

Prop. 1990/91; 126, LU34. rskr.332.

1457

¬

background image

r

SFS 1991:848

stycket andra meningen skall inges i huvudskrift. Annan handling bör

inges i huvudskrift eller bestyrkt avskrift.

Görs ansökan på medium for automatisk databehandling behöver exe­

kutionstiteln inte inges, om den är ett utslag i mål om betalningsforeläg-

gande, som har meddelats tidigast tre år innan verkställighet söks.

3 kap.
1 § Verkställighet får under de förutsättningar som anges i d etta kapitel
äga rum på grund av följande exekutionstitlar:

1. domstols dom, utslag eller beslut,

2. förlikning som är stadfäst av domstol,
3. godkänt strafföreläggande eller godkänt föreläggande av ordningsbot,
4. skiljedom,

5. förbindelse angående underhållsbidrag,

6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verk­

ställas,

7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verk­

ställighet,

8. kronofogdemyndighets utslag eller beslut i mål om betalningsföreläg­

gande eller handräckning.

Vad som i balken sägs om dom gäller, om ej annat föreskrivs, i tillämpli­

ga delar även domstols utslag eller beslut samt kronofogdemyndighets

utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning.

5 § Verkställighet får genast ske av

1. dom i växelmål eller checkmål,

2. tredskodom varigenom betalningsskyldighet har ålagts den part som

uteblivit eller inte uppfyllt vad som sägs i 44 kap. 7 a eller 7 b § rättegångs ­
balken, om inte något annat förordnas med anledning av ansökan om

återvinning.

4 kap.

Utmätningsverkan av domstols beslut eller av betalning till kronofogde­

myndigheten, m. m.

27

Har domstol eller kronofogdemyndighet fastställt att förfallen

fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i registre rat skepp, registrerat

luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom anses

egendomen omedelbart utmätt.

Denna verkan förfaller, om ej försäljning begärs hos kronofogdemyndig­

heten inom två månader från det att beslutet eller utslaget vann laga kraft.

Begäran om försäljning görs hos en kronofogdemyndighet som enligt 8 §

är behörig att ta upp ansökan om utmätning. Försäljning av fast egendom
skall do ck begäras hos kronofogdemyndigheten i det län där egendomen

finns. Denna myndighet får överlämna målet till annan kronofogdemyn­

dighet, om det behövs för att samordna verkställigheten mot en gäldenär.

1458

⬢ Senaste lydelse 1988: 385.

¬

background image

i

' >

13 kap.

SFS 1991:848

14 § Medel får ej betalas ut utan att säk erhet ställs, om

1. utmätning har skett med stöd av 3 kap. 5 § 1 eller 6 § och exekutions­

titeln ej har vunnit laga kra ft eller utmätn ing har skétt på grund av utslag

eller beslut i mål o m betaln ingsföreläggande eller handräckning och gälde-

nären har sökt återvinning eller överklagat,

2. utmätning har skett hos dödsbo fö r fordran som ej var förenad med

särskild förmånsrätt i egendomen och den tid som anges i 8 kap. 6 § första
stycket ej har gått till ända,

3. rätten till medlen är beroende av besvär som har anförts över utmät­

ningen eller den utmätta egendomens försäljning eller av talan som avses i
4 kap. 20-22 eller 26 §,

4. fördelning som har skett vid fördelningssammanträde ej har vunnit

laga kraft,

5. i annat fall tvist råder o m vem so m är betalningsberättigad.

Denna lag träder i kra ft den dag re geringen bestämmer. � ldre föreskrif­

ter gäller fortfarande i fr åga om mål om lag sökning, betalningsföreläggan­

de och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.