SFS 1992:831

920831.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:831 Lag

Utkom frän trycket

OHi ändring i utsöknlngsbalkcn;

den 29 j uni 1992

1

Utfärdad den 18 juni 1992.

t

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 kap. 10 § utsökningsbalken

i

skall ha följande lydelse.

9 kap.

10 § Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat på

t

kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren, får egendo­
men säljas endast om köpeskillingen förslår till betalning av kreditgivarens

i

fordran eller försäljningen med kreditgivarens samtycke i målet sker me d

förbehåll för hans rätt enligt avtalet.

1800

I Prop. 1991/92:83, LU28, rskr . 319.

¬

background image

Kreditgivarens fordran bestäms enligt 24 § konsumentkreditlagen

SFS 1992:831

(1992:830) eller enligt 5 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan
näringsidkare m. fl. �r ej någon av dessa lagar tillämplig på avtalet, be­

stäms fordringen likväl enligt sistnämnda paragraf, varvid jämkning får
ske efter vad som ä r skäligt.

Sker försäljningen med förbehåll för kreditgivarens rätt, svarar därefter

den som förvärvar egendomen i stället för gäldenären för dennes skyldig­
heter enligt avtalet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. I fall då gäldenären har

förvärvat varan före ikraftträdandet gäller äldre foreskrifter.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Håkan Lavén

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.