SFS 1992:636

920636.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:636 Lag

Utkom från trycket

den 23 juni 1992

om ändring i ut sökningsbalken;

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagen beslut' föreskrivs att 15 kap. 1 och 15 §§ samt 17 kap. 1,

3 och 7 § § utsökningsbalken skall ha följ ande lydelse.

15 kap.
1

Införsel får äga rum f� r

1. underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken eller föräldrabalken,
2. skatter och allmänna avgifter i fall som särskilt föreskrivs samt böter

och viten.

I

Införsel får också äga rum f�r förrättningskostnaderna i målet.

15 § �r fråga om införsel för fordringar som är upptagna under skilda

punkter i 1 § , har de inbördes företräde efter nummerordningen.

Fordran enligt 1 § första stycket har företräde framför förrättningskost­

naderna i målet.

Vid sa mtidig införsel för två eller flera underhållsberättigade fördelas

innehållet belopp efter de löpande bidragens storlek. Om mera har inne-

1332

' Prop. 1991/92:93, SkU19, rskr. 26 9.

^ Senaste lydelse 1987:793.

¬

background image

hållits än som svarar mot de löpande bidragen, har bidrag som har stått ute

SFS 1992:636

längre företräde vid fordelningen av det överskjutande beloppet.

Delbetalning, som inflyter på viss underhållsberättigads fordran, avräk­

nas i först a hand på de t belopp som har stått ute längst och alltjämt kan
tagas ut genom införsel.

17 kap.

1 § I utsö kningsmål tas ut ersättning for statens kostnader för förfaran­

det hos k ronofogdemyndigheten i d en omfattning regeringen föreskriver

{förrättningskostnader).

3 § Sökanden ansvarar ej for forrättningskostnaderna for utmätning en­

ligt 7 kap. 17 § eller 15 kap. 19 § jämförd med 7 kap. 17 § eller för
handräckning enligt 8 kap. 18 §.

Sökanden ansvarar ej heller för forrättningskostnaderna i mål om inför­

sel.

Vid avhysning ansvarar sökanden ej for kostnad för förvaring av svaran­

dens egendom eller for annan åtgärd som väsentligen avser att skydda

svaranden mot förlust. Detsamma gäller kostnad for försäljning enligt 16

kap. 7 §.

7 § Förrättningskostnader i må l om utmätning tas ut ur köpeskillingen
för såld egendom, behållen avkastning och andra tillgängliga medel. De får

vid behov genast utsökas ho s gäldenären.

Förrättningskostnad för handräckning enligt 8 kap. 18 § får genast utsö­

kas hos den mot vilken åtgärden har vidtagits.

Förrättningskostnad i mål om införsel får genast tas ut genom införsel

hos gäldenären.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. �ldre foreskrifter gäller

dock fortfarande i fråga om utsökningsmål som har kommit in till krono­
fogdemyndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Håkan Lavén

(Justitiedepartementet)

1333

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.