SFS 1983:924

830924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:924

Lag

uikom fnin tryckei

oiTi ändring i u tsökningsbalken;

den 19decemher 1983

uUardad den 8 decemher 1983.

Enligt riksdagens beslut' toreskrivs i Iriiga om utsökningsbalken

dels att 7 kap. 16 skall ha nedan angivna lydelse.

Jcis att i balken skall införas t va nya paragrafer. 13 k ap. 20 a {i och 15

kap. 24 a §. av nedan angivna lydelse.

7 kap.

16

Utmätningsbeloppet skall innehållas endast i d en man lönen över­

skjuter det utmätningsfria beloppet.

Arbetsgivaren skall tillställa kronofogdemyndigheten innehållet belopp

på tid och sätt som myndigheten bestämmer. 1 de fall regeringen föreskri­

ver kan kronofogdemyndigheten besluta alt innehället belopp skall tillstäl­
las en annan myndighet än kronofogdemyndigheten.

Om särskild anledning föreligger, får arbetsgivaren åläggas att omedel­

bart tillställa kronofogdemyndigheten innehållet belopp.

13 kap.

20 a § Kronofogdemyndigheten är inte skyldig att betala ut belopp som
understiger tio kronor. Om beloppet inte betalas ut. tillfaller det staten.

15 kap.

24 a § Kronofogdemyndigheten är inte skyldig att betala ut belopp som
understiger tio kronor. Om beloppet inte betalas ut. tillfaller det staten.

Denna lag träder i kr aft den 1 janu ari 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck
t Justitiedepartementet)

2404

' Prop, 1983/84: 33, LU 9. rskr 30.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.