SFS 1993:1650 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1993:1650 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1993_1650 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

SFS 1993:1650
Utkom från trycket
den 5 januari 1994

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 §, 4 kap. 3 och 8 §§,

13 kap. 6 och 20 a §§, 15 kap. 24 a § och 17 kap. 7 § utsökningsbalken skall

ha följande lydelse.

2 kap.

4 § Har ansökan gjorts hos en kronofogdemyndighet som inte är behö-

rig, skall målet genast överlämnas till en kronofogdemyndighet som enligt
vad handlingarna visar är behörig. Ansökan anses gjord, när den kom in
till den första myndigheten eller, i fråga om muntlig ansökan, när sådan
ansökan gjordes där.

�ven om den myndighet där ansökan gjorts är behörig, får målet över-

lämnas till en annan behörig kronofogdemyndighet, om det främjar målets
handläggning. Ett mål får överlämnas även efter det att utmätning har
verkställts eller andra åtgärder för verkställighet har vidtagits.

4 kap.

3 § Utmätning skall ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in,
efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett
överskott som gör åtgärden försvarlig.

Av utmätningsbar egendom bör i första hand tagas i anspråk sådan

tillgång som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad,
förlust eller annan olägenhet för gäldenären, om ej annat följer av 4 �6 §§.

8 §2 Frågor om utmätning prövas av kronofogdemyndigheten i det län
där gäldenären har sitt hemvist, där egendom som tillhör gäldenären finns
eller där verkställighet annars lämpligen kan ske.

Frågor om utmätning av lön eller annan förmån som avses i 7 kap.

prövas, om gäldenären inte har hemvist här i landet, av kronofogdemyn-
digheten i det län där arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen
finns.

Har utmätning sökts hos kronofogdemyndighet som ej är behörig enligt

första eller andra stycket, får myndigheten likväl i brådskande fall vidtaga
åtgärd som avses i 6 kap. 12 § innan målet enligt 2 kap. 4 § första stycket
överlämnas till kronofogdemyndighet som är behörig.

13 kap.

6 § Fordran som skall beaktas upptas med det belopp till vilket den
uppgår på fördelningsdagen. Som fördelningsdag anses härvid den dag till

vilken fördelningssammanträde är utsatt, även om hinder möter att då

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15 och 1993/94: LU13, rskr. 1993/94:113.

2

Senaste lydelse 1993:893.

4265

background image

SFS 1993:1650

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1983:924.

4

Senaste lydelse 1983:924.

5

Senaste lydelse 1992:636.

4266

verkställa fördelningen. När sammanträde ej hålls, anses den dag då kro-
nofogdemyndighetens beslut meddelas som fördelningsdag.

Vid fördelning räknas som fordran i ett mål även sådan förrättningskost-

nad som avser endast det målet.

Begär borgenär betalning för fordran som ej har anmälts i tid, skall

utdelning utgå av överskott, om sådant uppkommer.

20 a §3 Skall influtna medel fördelas mellan flera mål och understiger
det belopp som skall betalas ut i något av dessa 100 kronor, skall beloppet,
om särskilda skäl inte föranleder något annat, i stället fördelas mellan
övriga mål där fordringen inte fått full täckning.

Kronofogdemyndigheten är inte skyldig att betala ut belopp som under-

stiger 25 kronor. Om beloppet inte betalas ut, tillfaller det staten.

15 kap.

24 a §4 Kronofogdemyndigheten är inte skyldig att betala ut belopp
som understiger 25 kronor. Om beloppet inte betalas ut, tillfaller det
staten.

17 kap.

7 §5 Förrättningskostnader i mål om utmätning tas ut ur köpeskillingen
för såld egendom, behållen avkastning och andra tillgängliga medel. De får

vid behov genast utsökas hos gäldenären.

Förrättningskostnader som är gemensamma för flera mål har företräde

framför kostnader som endast avser ett mål.

Förrättningskostnad för handräckning enligt 8 kap. 18 § får genast utsö-

kas hos den mot vilken åtgärden har vidtagits.

Förrättningskostnad i mål om införsel får genast tas ut genom införsel

hos gäldenären.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.