SFS 1995:298 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1995:298 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1995_298 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:298

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 9 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken
dels att 15 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 4, 22 och 23 §§, 4 kap. 8-11

och 33 §§, 7 kap., 13 kap. 1 §, 16 kap. 5 §, 17 kap. 3 och 6-8 §§ samt

18 kap. 7, 12 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas tolv nya paragrafer, 4 kap. 1 a,

9 a-9 g, 13 a och 36 §§, 13 kap. 14 a § och 16 kap. 12 a §, samt när-

mast före 4 kap. 36 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna balk är tillämplig i fråga om verkställighet av dom eller

annan exekutionstitel, som innefattar betalningsskyldighet eller annan
förpliktelse, samt i fråga om verkställighet av beslut om kvarstad eller
annan liknande säkerhetsåtgärd.

1

Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172.

475

background image

SFS 1995:298

3 kap.

4 § Dom som ej har vunnit laga kraft får verkställas i fall och under

villkor som anges i 5-9 §§.

Bestämmelser om hinder mot att utmätt egendom säljs eller influtna

medel betalas ut finns i 8 kap. 4 § samt 13 kap. 1 och 14 §§.

22 § Upphävs en exekutionstitel, skall sökt verkställighet omedelbart
inställas. Redan vidtagen åtgärd för verkställighet skall såvitt möjligt
återgå. Sådan återgång skall ske genast, om inte annat har förordnats. I
mål om utmätning skall dock vidtagen åtgärd inte utan särskilt förord-

nande återgå förrän det avgörande varigenom exekutionstiteln har upp-
hävts har vunnit laga kraft.

I mål om utmätning skall kronofogdemyndigheten på begäran utsöka

vad borgenären skall betala tillbaka. Härvid får ställd säkerhet tas i
anspråk. I annat mål skall myndigheten på begäran återställa besittning
eller annat förhållande som har rubbats, om hinder inte möter.

Sökanden är även skyldig att ersätta skada som svaranden har lidit

genom verkställigheten.

23 § Bestämmelserna i 3-13 och 15-20 §§ samt 22 § första stycket
tredje och fjärde meningarna och andra och tredje styckena gäller ej i
allmänt mål.

Dom eller beslut, varigenom någon har dömts att utge böter eller vite

eller har ålagts sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betal-
ningsskyldighet, får ej verkställas förrän domen eller beslutet har vunnit
laga kraft. Annan exekutionstitel i allmänt mål får verkställas innan den
har vunnit laga kraft, om det är särskilt föreskrivet.

Exekutionstitel i allmänt mål verkställs såsom lagakraftägande dom.

1 stället för vad som sägs i 22 § första stycket tredje och fjärde me-

ningarna gäller att återgång av utmätning skall ske genast, när exeku-
tionstiteln har upphävts.

2

Senaste lydelse 1993:893.

476

Verkställighet som avser betalningsskyldighet sker genom utmätning.

Verkställighet som avser annan förpliktelse eller säkerhetsåtgärd sker i
den ordning som anges i 16 kap.

2 kap.2

3 § Ansökan skall göras hos den kronofogdemyndighet som är be-
hörig enligt bestämmelserna i 4 kap. 8 § eller 16 kap. 1 eller 10 §.

Vid tillämpning av denna balk skall med svarandens hemvist förstås

den ort där han är bosatt samt, beträffande dödsbo, den ort där den döde
senast var bosatt och, beträffande annan juridisk person, den ort som
enligt 10 kap. rättegångsbalken grundar domstols behörighet i tvistemål

i allmänhet.

background image

SFS 1995:298

4 kap.

1 a § Utmätning på grund av att gäldenären enligt lag på särskilda

tider skall betala underhållsbidrag till make, förutvarande make, eget
barn eller annans barn skall avse samtliga bidrag som är förfallna vid
verkställighetstillfället. Sökanden kan dock begära att verkställigheten
skall begränsas till vissa bidragsbelopp.

Utmätning får inte ske för preskriberade underhållsbidrag enligt

äktenskapsbalken och föräldrabalken.

8 §3 Frågor om utmätning prövas av kronofogdemyndigheten i det län
där gäldenären har sitt hemvist, där egendom som tillhör gäldenären
finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske.

Frågor om utmätning av lön eller annan förmån som avses i 7 kap.

prövas, om gäldenären inte har hemvist här i landet, av Kronofogde-
myndigheten i Stockholms län.

Har utmätning sökts hos kronofogdemyndighet som ej är behörig en-

ligt första eller andra stycket, får myndigheten likväl i brådskande fall
vidtaga åtgärd som avses i 6 kap. 12 § innan målet enligt 2 kap. 4 §
första stycket överlämnas till kronofogdemyndighet som är behörig.

9 § Ett mål om utmätning handläggs under ett år från dagen för an-
sökan. Vid utmätning för ett konkursbos räkning enligt 7 kap. 19 §
handläggs dock målet under konkursen utan tidsbegränsning. Ett mål
kan under handläggningstiden vara föremål för utredning, verkställig-
hetsåtgärder eller bevakning.

Pågår vid utgången av en ettårsperiod utmätning av lön för under-

hållsbidrag som avses i 1 a § första stycket, skall målet handläggas
under ytterligare en ettårsperiod.

Försätts gäldenären i konkurs avbryts handläggningen av målet, såvi-

da inte utmätning av lön pågår för en fordran som avser underhålls-
bidrag med företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § eller utmätning skall ske
för ett konkursbos räkning enligt 7 kap. 19 §.

9 a § Handläggningen skall fortsätta under ytterligare en ettårsperiod
om sökanden begär det (förnyelseansökan). En sådan ansökan får göras
tidigast sex månader före handläggningstidens utgång. Handläggnings-
tiden får förlängas ett obegränsat antal gånger.

9 b § Utmätt gods får säljas och influtna medel redovisas trots att
handläggningstiden löpt ut eller handläggningen avbrutits enligt 9 §.
Detsamma gäller i fråga om åtgärd mot arbetsgivare enligt 7 kap. 21 §.

9 c § Om en ansökan avser utmätning utan inskränkning, skall krono-
fogdemyndigheten i den utsträckning som påkallas av ansökans inne-
håll, gäldenärens förhållanden och övriga omständigheter utreda gälde-
närens anställnings- och inkomstförhållanden samt undersöka om gäl-
denären har utmätningsbar egendom (fullständig tillgångsundersök-

ning).

3

Senaste lydelse 1993:893.

477

background image

SFS 1995:298

9 d § Om en ansökan om utmätning avser endast lön eller annan för-

mån som avses i 7 kap. 1 § och fordringar som avses i 1 § lagen
(1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

skall kronofogdemyndigheten utreda gäldenärens anställnings- och in-
komstförhållanden (begränsad tillgångsundersökning).

9 e § Om sökanden begär det under handläggningstiden, skall krono-
fogdemyndigheten göra en sådan tillgångsundersökning som avses i 9
c eller 9 d § (kompletterande tillgångsundersökning). En sådan under-
sökning får göras ett obegränsat antal gånger.

9 f § Om kronofogdemyndigheten får kännedom om att gäldenären
har utmätningsbar lös egendom, skall den utmätas även om ansökan
om utmätning begränsats enligt 9 d §.

Fordringar som avses i 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid åter-

betalning av skatter och avgifter skall alltid utmätas.

Särskilda föreskrifter om utmätning av fast egendom, registrerat

skepp, registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg
finns i 4 kap. 5 §.

9 g § Kronofogdemyndigheten skall i förekommande fall snarast efter
genomförd utredning underrätta sökanden om att utmätning av lön inte
kan ske eller att gäldenären saknar tillgångar till full betalning av ut-
mätningsfordringen.

10 §4 Utmätning skall ske så snart som möjligt efter det att behövliga

handlingar har kommit in till kronofogdemyndigheten.

Om sökanden medger uppskov med utmätningen och om uppskovet

varar över två månader, är ansökan förfallen. Om sökanden medger
uppskov fler än två gånger under en ettårig handläggningsperiod, är
ansökan också förfallen. Under uppskovstiden tillämpas 9 f andra
stycket och 11 §§.

11 § Har två eller flera sökt utmätning mot samma gäldenär, skall ut-

mätning för fordringarna ske samtidigt, om ej utmätning för någon av
fordringarna därigenom fördröjs oskäligt.

Bestämmelserna i 7 kap. 17 § första stycket om jämkning av under-

hållsbidrag vid utmätning av lön tillämpas även vid annan utmätning.

13 a § Under den tid då varken utredning eller verkställighetsåtgärder

pågår, skall kronofogdemyndigheten bevaka målet. Under bevaknings-
tiden tilllämpas 9 f och 11 §§.

33 § Om det genom rättegång eller på annat sätt blir utrett att utmätt
egendom tillhörde tredje man, skall utmätningen hävas, såvida ej tredje
mannen efter föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden. Har egen-

4

Senaste lydelse 1993:893. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket

upphävs.

478

background image

SFS 1995:298

domen sålts, gäller hävandet av utmätningen endast rätten till influtna
medel.

Utmätningen skall också hävas, om försäljning av egendomen eller

indrivning av utmätt fordran inte kan antas ge ett överskott som gör
åtgärden försvarlig eller om fordringsanspråket kan antas bli tillgodo-
sett genom utmätning av lön under handläggningsperioden.

Särskilda bestämmelser om allmänna mål

36 §5 Bestämmelserna i 9-10 och 13 a §§ tillämpas inte i allmänt
mål. Bestämmelser om indrivning i allmänt mål finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

7 kap. Utmätning av lön m.m.

Allmänna bestämelser

1 §6 Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, pro-

vision eller annan gottgörelse,

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning

är jämförlig med en arbetstagares,

3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt eller

konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av
rörelse,

4. belopp som utgår som pension eller livränta,
5. sjukpenning, föräldrapenningförmåner, rehabiliteringspenning, er-

sättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-
ståendevård och annan ersättning som lämnas på grund av sjukdom,
smitta, olycksfall, utbildning, arbetslöshet, värnpliktstjänstgöring eller
annan tjänstgöring som ersätts med samma eller liknande förmåner
som värnpliktstjänstgöring, allt i den utsträckning ersättningen inte
avser att kompensera för särskilt angivna kostnader eller skall åter-
betalas.

Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämpliga när gäldenären är

dödsbo eller annan juridisk person.

2 § Vad som föreskrivs om utmätning av lön gäller även utmätning av
annan förmån som avses i 1 §, om inte annat anges. Bestämmelser om
arbetsgivare gäller därvid den som utger förmånen.

479

5

Förutvarande 36 § upphävd genom 1993:893.

6

Senaste lydelse 1991:1989. �ndringen innebär att bl. a. att tredje stycket upphävs.

background image

SFS 1995:298

Villkor för utmätning

3 § Lön som innestår hos arbetsgivaren får utmätas genom att arbets-
givaren åläggs att innehålla och betala ut en viss del av lönen till kro-
nofogdemyndigheten. Beslutet om utmätning får avse framtida utbetal-
ningar av lön eller viss lönepost.

Utmätning av lön skall ske endast om det är försvarligt med hänsyn

till det belopp som kan beräknas flyta in.

4 § Lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den
överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll samt
till fullgörande av betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning
av lön har bättre rätt till lönen. Vid utmätning för underhållsbidrag
med företrädesrätt enligt 14 § skall även betalningsskyldighet mot
annan som har lika rätt som sökanden beaktas.

Om utmätningen avser ackordslön, provision eller annan ersättning

som innestår för längre tid än en månad, skall särskild hänsyn tas till

detta förhållande.

5 § Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning
(förbehållsbeloppet) bestäms med ledning av belopp multiplicerade
med ett tal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i
oktober månad närmast föregående år och prisläget i oktober 1993
(normalbelopp). Beloppen är 43 800 kronor för ensamstående, 72 360
kronor för sammanlevande makar och därmed jämställda, 23 240 kro-
nor för varje barn till och med det kalenderår då barnet fyller sex år

och 26 750 kronor för tid därefter.

Normalbeloppen skall anses innefatta alla vanliga levnadskostnader

utom bostadskostnad, som beräknas särskilt och läggs till normalbe-
loppen.

Normalbeloppen fastställs för varje år av regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer.

6 § Utmätning av lön för underhållsbidrag som avses i 4 kap. 1 a §
första stycket får ske endast om bidragsbeloppet utestår obetalt eller
om gäldenären vid två eller flera tillfällen under de senaste två åren
före utmätningsbeslutet har underlåtit att betala i rätt tid och det finns
anledning att anta att detta skall upprepas.

Utmätning får bara ske för bidragsbelopp som är förfallet när verk-

ställighet skall ske eller som förfaller näst därefter.

480

background image

SFS 1995:298

Förfarandet

7 § Innan ett beslut om utmätning meddelas, skall gäldenären ges till-
fälle att yttra sig, om det inte avsevärt skulle fördröja handläggningen.
Om det inte finns särskilda skäl för det, behöver gäldenären dock inte
höras när han byter anställning och beslut skall meddelas om
utmätning hos den nye arbetsgivaren.

8 § Vid utmätning av lön skall kronofogdemyndigheten bestämma
dels hur mycket som högst får innehållas vid varje avlöningstillfälle
(utmätningsbeloppet), dels förbehållsbeloppet. I stället för att fastställa
ett utmätningsbelopp får myndigheten bestämma att all lön som över-
stiger förbehållsbeloppet skall tas i anspråk.

Vid utmätning av sjukpenning eller annan dagersättning som avses i

1 § första stycket 5 bestäms utmätningsbeloppet och förbehållsbeloppet

per dag. Om sådan ersättning betalas ut för mer än en dag, skall ut-
mätningsbelopp och förbehållsbelopp för samtliga dagar som ingår i
ersättningsperioden räknas samman.

8 a §7 Vid utmätning för ett engångsbelopp som avser underhållsbi-
drag med företrädesrätt enligt 14 § skall kronofogdemyndigheten vid
behov fördela beloppet på särskilda poster efter vad som är skäligt
med hänsyn till den tid som beloppet är avsett för och övriga omstän-
digheter. De särskilda posterna anses vid utmätningen förfallna enligt
vad som bestämts vid fördelningen.

9 § Om det finns särskilda skäl, får kronofogdemyndigheten ålägga
arbetsgivaren att anpassa sättet för löneutbetalningen så att utmätning-
en kan verkställas i lämplig ordning.

10 § Ett beslut om utmätning skall ändras, om det finns anledning till

det. Innan en ändring som är till nackdel för gäldenären beslutas, skall
denne ges tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt.
Sådant tillfälle behöver inte heller ges, om beslutet inte kan uppskjutas.

Ett beslut om utmätning för underhållsbidrag som avses i 4 kap.

1 a § första stycket skall hävas, om gäldenären betalar förfallna bidrag

och uppkomna förrättningskostnader och det finns anledning att anta
att gäldenären även i framtiden fullgör bidragsskyldigheten.

11 § Kronofogdemyndigheten får på begäran av sökanden eller gälde-

nären bevilja anstånd under pågående utmätning av lön. På begäran av
gäldenären får anstånd dock beviljas endast om sökanden medger det

eller om det finns särskilda skäl.

481

7

Senaste lydelse 1987:372.

16-SFS 1995

background image

SFS 1995:298

12 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta arbetsgivaren om ett
beslut om utmätning och beslut i frågor som avses i 9-11 §§.

Företrädesordning

13 §8 Utmätning av lön medför förmånsrätt när det belopp som skall

innehållas har förfallit till betalning.

När sjukpenning eller annan dagersättning som avses i 1 § första

stycket 5 utges för mer än en dag, skall ersättningen anses ha förfallit
till betalning med utmätningsbeloppet varje dag som ersättningsperio-
den omfattar.

14 § Vid utmätning av lön har följande fordringar i nämnd ordning

företräde framför andra fordringsanspråk:

1. fordran som avser underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken och

föräldrabalken,

2. konkursbos fordran på gäldenärens lön enligt 3 kap. 4 § konkur-

slagen (1987:672), om lönen innehållits under konkursen,

3. fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indrivning av stat-

liga fordringar m.m.

Företrädesrätten enligt första stycket 1 gäller även sådant utländskt

underhållsbidrag som får verkställas i Sverige, om bidragsfordringen
vid verkställighetstillfället inte är äldre än fem år.

15 § Avdrag för preliminär skatt har företräde framför utmätning av

lön. Utmätning för underhållsbidrag med företrädesrätt enligt 14 § och
förrättningskostnaderna i målet har företräde framför avdrag för kvar-
stående skatt. Vid utmätning av lön för annan fordran har avdrag för
kvarstående skatt företräde. En fordran enligt 14 § första stycket 1 har
företräde framför förrättningskostnaderna i målet.

16 §9 Vid samtidig utmätning för flera underhållsbidrag med före-
trädesrätt enligt 14 § skall det innehållna beloppet fördelas efter de
löpande bidragens storlek. Om mer än som svarar mot de löpande
bidragen har utmätts, har bidrag som har stått ute längre företräde vid
fördelningen av det överskjutande beloppet.

En delbetalning som flyter in på en viss underhållsberättigads for-

dran avräknas i första hand på den fordran som har stått ute längst.

8

Senaste lydelse 1987:372.

9

Senaste lydelse 1983:924.

482

background image

SFS 1995:298

17 § BOT gäldenären varaktigt tillsammans med sin make, och över-
stiger underhållsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som skä-
ligen bör tillkomma den underhållsberättigade, får bidraget vid tillämp-
ningen av 14 och 16 §§ jämkas med hänsyn till annan fordran för
vilken utmätning sker samtidigt. Om det finns särskilda skäl, får sådan

jämkning ske även av annat underhållsbidrag, om detta överstiger vad

som skäligen behövs för den underhållsberättigades försörjning.

Har gäldenären rätt till avdrag på underhållsbidrag enligt 7 kap. 4 §

föräldrabalken, får belopp som på denna grund tillgodoräknas honom
inte tas i anspråk genom utmätning för fordran, som tillkommer annan
än den underhållsberättigade eller någon som har inträtt i dennes rätt.

18 § Har utmätning för fordran med företrädesrätt enligt 14 § beviljats

i förmån som avses i 1 § första stycket 3 eller 4 och blir därefter rät-
tigheten som sådan utmätt för annan fordran, har den förra fordringen
företräde till betalning ur vad som flyter in till följd av den senare ut-
mätningen. I fråga om underhållsbidrag med företrädesrätt enligt 14 §
gäller detta i fråga om bidragsbelopp som har förfallit till betalning när
beslutet om utmätning av rättigheten meddelas eller förfaller näst där-
efter.

Har utmätning beviljats i förmån som avses i 1 § första stycket 3

eller 4 för någon annan fordran än som avses i 14 § och blir därefter
rättigheten som sådan utmätt för ytterligare fordran, skall den senare
utmätningen anses ha skett även för den obetalda delen av den förra
fordringen.

19 § �ven om gäldenären är i konkurs får utmätning enligt detta kapi-
tel ske för fordran, som avser underhållsbidrag med företrädesrätt
enligt 14 §. Utmätning får också ske för konkursboets räkning.

Försätts gäldenären i konkurs under pågående utmätning av lön för

någon annan fordran än som avser underhållsbidrag med företrädesrätt
enligt 14 §, skall utmätningen fortsätta för konkursboets räkning, om
inte konkurs förvaltaren begär att verkställigheten skall upphöra.

Arbetsgivares skyldigheter

20 § Arbetsgivaren skall innehålla utmätningsbeloppet endast till den
del som lönen överstiger förbehållsbeloppet.

Arbetsgivaren skall betala ut det innehållna beloppet till kronofogde-

myndigheten på tid och sätt som myndigheten bestämmer. Kronofogde-
myndigheten får, i de fall regeringen föreskriver det, besluta att det
innehållna beloppet skall betalas ut till en annan myndighet än krono-
fogdemyndigheten.

Om det finns särskild anledning till det, får arbetsgivaren åläggas att

omedelbart betala ut det innehållna beloppet till kronofogdemyndighe-
ten.

483

background image

SFS 1995:298

21 § Betalar arbetsgivaren ut lön i uppenbar strid mot ett beslut om

utmätning eller underiåtei han att inom föreskriven tid eller på anfor-

dran betala ut det innehållna beloppet till kronofogdemyndigheten, får
hos arbetsgivaren genast utsökas vad denne skulle ha innehållit eller
har innehållit.

22 § Arbetar gäldenären i annans förvärvsverksamhet utan lön eller
mot uppenbart för låg ersättning och kan utmätning därför inte ske
eller ske endast med för lågt belopp, får kronofogdemyndigheten åläg-
ga arbetsgivaren att, för tid efter det att beslut därom har meddelats
och till dess annat beslutas, till myndigheten utge så mycket som hade
kunnat tas ut genom utmätning, om skälig lön hade betalats för arbetet.
Innan ett sådant beslut meddelas skall gäldenären och arbetsgivaren
ges tillfälle att yttra sig.

En åtgärd som avses i första stycket räknas som utmätning av lön.

Underlåter arbetsgivaren att utge belopp som har bestämts genom be-
slutet, gäller vad som sägs i 21 §.

Särskilda bestämmelser

23 § Har arbetsgivaren innehållit medel vid utmätning av lön i all-
mänt mål för fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m., är gäldenären inte längre betalningsskyldig
för den del av fordringen som motsvaras av det innehållna beloppet,
även om det inte kan tas ut hos arbetsgivaren. Detsamma gäller när
medel har innehållits för fordran som avser underhållsbidrag, om for-
dringen tillkommer allmän försäkringskassa enligt 15 § lagen
(1964:143) om bidragsförskott eller 12 § lagen (1984:1095) om för-
längt bidragsförskott för studerande.

24 § Sedan lön har betalats ut, kan medlen utmätas endast i enlighet
med vad som sägs i 5 kap.

Straffbestämmelse

25 § En arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter
att inom föreskriven tid tillställa kronofogdemyndigheten belopp som
skulle ha innehållits enligt beslut om utmätning, döms till böter.

484

background image

SFS 1995:298

13 kap.

1 § Medel som har flutit in till kronofogdemyndigheten i mål om ut-
mätning skall redovisas så snart som möjligt. �r influtet belopp ringa
och kan det antas att ytterligare medel kommer att flyta in i målet, får
myndigheten avvakta med redovisningen.

Vid utmätning för ej förfallet underhållsbidrag enligt 7 kap. 6 §

andra stycket får redovisning ske tidigast i nära anslutning till den
tidpunkt då bidraget förfaller till betalning.

14 a § Vid utmätning av lön för underhållsbidrag med företrädesrätt

enligt 7 kap. 14 § tillämpas inte 14 § 3 eller 5. Om det finns särskilda
skäl, skall dock 14 § 5 tillämpas.

16 kap.

5 § Medger sökanden uppskov med avhysningen och varar uppskovet
över sex månader från dagen för ansökan, är ansökan förfallen, om det
inte finns särskilda skäl att godta ytterligare uppskov.

12 a § Medger sökanden uppskov med verkställighet och varar upp-

skovet över sex månader från dagen för ansökan, är ansökan förfallen.
Detsamma gäller om sökanden medger uppskov fler än två gånger.

Kronofogdemyndigheten får bevilja anstånd med handräckning för

återtagande av en vara, om det finns särskilda skäl med hänsyn till
köparens förhållanden och övriga omständigheter. Anstånd får dock
inte beviljas för mer än fyra månader från dagen för ansökan om hand-
räckning.

Kronofogdemyndigheten får besluta om villkor för anståndet och, om

det finns anledning till det, förklara att anståndet skall upphöra att
gälla.

17 kap.

3 §10 Sökanden ansvarar inte för förrättningskostnaderna för utmätning
enligt 7 kap. 21 § eller för handräckning enligt 8 kap. 18 §.

Sökanden ansvarar inte heller för förrättningskostnaderna i mål om

utmätning för fordran som vid utmätning av lön har företrädesrätt
enligt 7 kap. 14 §.

Vid avhysning ansvarar sökanden ej för kostnad för förvaring av sva-

randens egendom eller för annan åtgärd som väsentligen avser att

10

Senaste lydelse 1992:636.

485

background image

SFS 1995:298

skydda svaranden mot förlust. Detsamma gäller kostnad för försäljning
enligt 16 kap. 7 §.

6 § Kronofogdemyndigheten skall ta ut förrättningskostnader utan sär-
skild begäran. Preskription av en huvudfordran omfattar även förrätt-
ningskostnad. En förrättningskostnad som avser ett mål om utmätning
för underhållsbidrag preskriberas vid utgången av kalenderåret fyra år
efter det att avgiften debiterades.

7 §11 Förrättningskostnader i mål om utmätning tas ut ur köpeskillingen
för såld egendom, behållen avkastning och andra tillgängliga medel. De
får vid behov genast utsökas hos gäldenären.

Förrättningskostnad för handräckning enligt 8 kap. 18 § får genast

utsökas hos den mot vilken åtgärden har vidtagits.

8 § Förrättningskostnader i mål om verkställighet av beslut om kvarstad
eller annan säkerhetsåtgärd, vilken alltjämt består när verkställighet äger
rum för det anspråk som har föranlett åtgärden, anses som förrättnings-
kostnad för sistnämnda verkställighet.

Om egendom i samband med avhysning säljs enligt 16 kap. 7 §, tas

förrättningskostnad för försäljningen ut ur köpeskillingen.

När förrättningskostnader för avhysning tas ut hos svaranden, har

kostnad som avses i 3 § tredje stycket företräde framför annan förrätt-
ningskostnad.

18 kap.

7 §12 Ett beslut om utmätning som avses i 7 kap. får överklagas utan
inskränkning till viss tid.

Ett beslut om annan utmätning skall överklagas av sökanden eller

svaranden inom tre veckor från det att beslutet delgavs honom. Tredje
man får överklaga sådan utmätning utan inskränkning till viss tid. Ett
beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 12 kap. 49 § tredje
stycket skall dock överklagas inom tre veckor från det att beslutet del-
gavs klaganden.

En exekutiv försäljning skall överklagas inom tre veckor från försälj-

ningen. Ett beslut om fördelning eller utbetalning av medel skall över-
klagas inom tre veckor från beslutet.

Ett sådant överklagande som avses i 6 § andra stycket andra meningen

får göras utan inskränkning till viss tid.

Kronofogdemyndighetens beslut i andra fall skall överklagas inom tre

veckor från det att beslutet delgavs klaganden.

11

Senaste lydelse 1992:636. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

12

Senaste lydelse 1993:516.

486

background image

12 §13 Tingsrätten får, utan att motparten dessförinnan har getts till-

fälle att yttra sig över överklagandet, förordna att någon åtgärd för
verkställighet tills vidare inte skall vidtas eller, om det finns synnerliga
skäl, att en redan vidtagen åtgärd skall hävas. Vid utmätning av lön för
underhållsbidrag får förordnandet inskränkas till att avse att influtna
medel inte skall betala ut.

Tingsrätten får också omedelbart förordna att åtgärd för verkställighet

skall genomföras och bestå till dess annat förordnas.

16 §14 Tingsrättens beslut i en fråga som överklagats dit gäller på det

sätt som i 2 kap. 19 § sägs om kronofogdemyndighetens beslut.

I mål om utmätning skall dock en vidtagen åtgärd inte utan särskilt

förordnande återgå innan tingsrättens beslut har vunnit laga kraft.

SFS 1995:298

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

2. De nya föreskrifterna skall tillämpas även i mål som har anhän-

giggjorts före ikraftträdandet beträffande förhållande som hänför sig till
tiden därefter. I fråga om överklagande av ett beslut om införsel tilläm-
pas efter ikraftträdandet de nya föreskrifterna om överklagande av ett
beslut om utmätning.

3. Om det vid ikraftträdandet pågår verkställighet av ett beslut om

införsel eller utmätning av lön, skall kronofogdemyndigheten ompröva
beslutet med tillämpning av de nya föreskrifterna i 7 kap. Om ett sådant
beslut vid ikraftträdandet är föremål för prövning i domstol, skall kro-
nofogdemyndigheten avvakta med omprövningen tills domstolsprövning-
en är avslutad.

4. Mål som har anhängiggjorts före ikraftträdandet skall vid beräkning

av den ettåriga handläggningstiden enligt 4 kap. 9 § anses ha kommit in
till kronofogdemyndigheten på dagen för ikraftträdandet.

5. En ansökan om införsel som har gjorts före ikraftträdandet skall an-

ses som en ansökan om utmätning med begäran om begränsad tillgångs-
undersökning enligt 7 kap. 9 d §.

6. Den nya bestämmelsen i 7 kap. 14 § andra stycket tillämpas endast

på underhållsbidrag för vilka den ursprungliga förfallodagen inträtt den

31 december 1991 eller senare.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

13

Senaste lydelse 1993:516.

14

Senaste lydelse 1993:516.

487

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.