SFS 1996:1438 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1996:1438 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1996_1438 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2626

1

Prop. 1996/97:1 utg. omr. 4, bet. 1996/97:JuU 1, rskr. 1996/97:96.

2

Senaste lydelse av

2 kap. 15 § 1994:1413
2 kap. 16 § 1988:385
2 kap. 24 § 1988:385
4 kap. 8 § 1995:298
4 kap. 27 § 1994:444
4 kap. 32 § 1988:385

16 kap. 1 § 1993:893
16 kap. 10 § 1993:893.

3

Senaste lydelse 1996:248.

SFS 1996:1438
Utkom från trycket
den 23 december 1996

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken2
dels att i 2 kap. 15, 16 och 24 §§, 4 kap. 8, 27 och 32 §§ samt 16 kap. 1

och 10 §§ orden ⬝det län⬝ skall bytas ut mot ⬝den region⬝ samt att i 4 kap.

8 § orden ⬝Stockholms län⬝ skall bytas ut mot ⬝Stockholm⬝,

dels att 18 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

18 kap.

1 §3 Kronofogdemyndighetens beslut överklagas skriftligen hos en tings-
rätt inom kronofogdemyndighetens verksamhetsområde som regeringen
föreskriver.

I den mån det inte föreskrivs något annat i detta kapitel gäller lagen

(1996:242) om domstolsärenden vid överklagande i utsökningsmål. Krono-
fogdemyndigheten skall dock inte vara part i domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.