SFS 2019:841 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2019:841 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS2019-841.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utsökningsbalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 27 §, 10 kap. 16 §, 12 kap.
35 § och 17 kap. 5 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.
27 §
2 Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.

Vite får inte föreläggas staten.

10 kap.
16 §
3 Den som ropar in skeppet är skyldig att efter inropet lämna hand-
penning som motsvarar en sjättedel av köpeskillingen, dock inte mindre än
de förrättningskostnader som ska utgå ur skeppet.

Handpenningen ska betalas kontant, om inte inroparen ställer säkerhet för

beloppet. Som säkerhet får godtas även fordran som är förenad med panträtt
på grund av inteckning i skeppet, om den täcks av köpeskillingen och kan
anses betryggande.

Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte lämna

handpenning men blir i fall som avses i 22 § ersättningsskyldiga intill
motsvarande belopp.

Obetald del av den kontanta köpeskillingen ska betalas senast vid det

sammanträde som enligt 6 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning.

När köpeskillingen har betalats till fullo, får köparen komma i besittning

av skeppet.

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överens-

kommelse har avräknats på köpeskillingen och den förre ägaren blir fri från
ansvar härför.

12 kap.
35 §
4 Den som ropar in fastigheten är skyldig att efter inropet lämna
handpenning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen, dock inte mer än
som enligt 34 § ska betalas kontant eller mindre än de förrättningskostnader
som ska utgå ur fastigheten.

Handpenningen ska betalas kontant, om inte inroparen ställer säkerhet för

beloppet. Som säkerhet får godtas även fordran som är förenad med panträtt
i fastigheten, om den täcks av köpeskillingen och kan anses betryggande.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2007:277.

3 Senaste lydelse 2007:277.

4 Senaste lydelse 2007:277.

SFS

2019:841

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:841

Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte lämna

handpenning men blir i fall som avses i 43 § ersättningsskyldiga intill
motsvarande belopp.

Obetald del av den kontanta köpeskillingen ska betalas senast vid det

sammanträde som enligt 20 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning.

17 kap.
5 §
5 Förrättningskostnader för vilka sökanden ansvarar ska förskotteras av
denne, om Kronofogdemyndigheten begär det. Staten, kommuner, regioner
och kommunalförbund är dock inte skyldiga att lämna sådant förskott.

Om sökanden inte betalar förskottet inom förelagd tid, får Kronofogde-

myndigheten ställa in verkställigheten och häva vidtagna åtgärder. Om
förskottet avser en grundavgift, får myndigheten i stället avskriva målet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:277.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.