SFS 1999:118 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1999:118 Lag om ändring i utsökningsbalken
990118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 24 §, 3 kap. 15�18 §§ och

18 kap. 5 § utsökningsbalken skall ha följande lydelse.

2 kap.

24 §

2

Har enligt 4 kap. 20, 21 eller 22 § eller 13 kap. 7 § andra stycket fö-

reläggande meddelats att väcka talan vid domstol, skall tvisten prövas av en
tingsrätt i den region där kronofogdemyndigheten finns, om ej annat följer
av andra stycket.

Om föreläggande har meddelats enligt 4 kap. 20, 21, 22 eller 26 § i fall då

tvisten rör egendom som avses i 10 kap. 10 eller 12 § rättegångsbalken, gäl-
ler om domstols behörighet vad som sägs där.

Har föreläggande meddelats enligt 4 kap. 23 § första stycket eller 9 kap.

11 § tredje stycket, gäller om domstols behörighet vad som i allmänhet är fö-
reskrivet därom. I fall som avses i 4 kap. 23 § andra stycket skall tvisten prö-
vas, när fråga är om pantbrev i fastighet, av den tingsrätt som anges i 10 kap.
10 § rättegångsbalken och annars av en tingsrätt i det län där kronofogde-
myndigheten finns.

Har ett föreläggande meddelats enligt 3 kap. 16 § gäller om domstols be-

hörighet vad som sägs i 43 § första stycket lagen (1999:116) om skilje-
förfarande.

I föreläggande skall anges vid vilken domstol talan i första hand bör

väckas.

3 kap.

15 §

Skiljedom som grundas på skiljeavtal får verkställas, om

1. skiljeavtalet inte innehåller något förbehåll om rätt för part att föra talan

mot domen eller, när ett sådant förbehåll finns, tiden för parts talan har gått
ut utan att talan har förts, och

2. domen uppfyller föreskrifterna om skriftlighet och undertecknande i

31 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

I fråga om ersättning till skiljeman får skiljedomen verkställas, om

1

Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142.

2

Senaste lydelse 1996:1438.

SFS 1999:118

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

2

SFS 1999:118

1. tiden för parts talan mot domen i denna del har gått ut utan att talan har

väckts och

2. domen uppfyller föreskrifterna om skriftlighet och undertecknande i

31 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Svaranden skall alltid ges tillfälle att yttra sig innan verkställighet sker.
Om verkställighet av en skiljedom som omfattas av en sådan överens-

kommelse om inskränkning i parternas rätt att föra talan mot skiljedomen
som anges i 51 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande gäller vad som före-
skrivs där.

16 §

Finns det anledning att anta att en skiljedom som enligt 15 § får verk-

ställas är ogiltig och pågår inte redan rättegång om detta, skall kronofogde-
myndigheten förelägga sökanden att inom en månad från det att föreläggan-
det delgavs sökanden väcka talan i saken mot svaranden.

17 §

Bestämmelserna i 15 och 16 §§ gäller i tillämpliga delar en skiljedom

som, utan att skiljeavtal föreligger, med stöd av bestämmelse i lag har med-
delats med tillämpning av lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

18 §

Finns inte på grund av bestämmelserna i 15 eller 17 § hinder mot

verkställighet av skiljedomen, verkställs den som lagakraftägande dom, om
inte annat förordnas av den domstol där talan mot skiljedomen förs.

Har sökanden förelagts att väcka talan enligt 16 § får skiljedomen dock

verkställas endast i fall och under villkor som gäller för icke lagakraftägande
underrättsdomar. Sedan talan om skiljedomens giltighet väckts av sökanden
eller svaranden får domstolen bestämma om verkställigheten. Väcks inte ta-
lan inom den angivna tiden eller avslutas målet utan prövning i sak skall vid
tillämpning av 22 § anses som om skiljedomen hade upphävts.

18 kap.

5 §

3

Följande beslut får inte överklagas:

1. ett beslut genom vilket begäran om rättelse av utmätning enligt 4 kap.

33 eller 34 § eller av kvarstad för fordran enligt 16 kap. 13 § har lämnats
utan bifall,

2. ett beslut genom vilket en rättighet inte har förbehållits enligt 12 kap.

33 § andra stycket,

3. ett beslut genom vilket en förrättningsman har förklarats jävig,
4. ett beslut i en fråga som avses i 17 kap. 4 § första stycket,
5. ett beslut i en sådan fråga om verkställighet av en skiljedom som avses i

3 kap. 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
2. �ldre bestämmelser tillämpas beträffande en ansökan om verkställighet

som gjorts före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid tillämpningen av 12 § lagen

(1981:775) om införande av utsökningsbalken.

3

Senaste lydelse 1994:1983.

background image

3

SFS 1999:118

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.