SFS 2005:108 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2005:108 Lag om ändring i utsökningsbalken
050108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 6 § utsökningsbalken skall

ha följande lydelse.

5 kap.

6 § Medel, som för särskilt angivet ändamål har anvisats gäldenären av
staten, kommun eller annan menighet eller av samfund, stiftelse eller inrätt-
ning med allmännyttigt syfte eller har samlats in bland allmänheten, får ej
utmätas, om det strider mot det angivna ändamålet.

Sedan medlen har betalats ut, gäller förbudet mot utmätning så länge de

hålls avskilda.

Första och andra styckena gäller också medel för begravning som tillfaller

ett dödsbo på grund av en försäkring eller en utfästelse av en arbetsgivare, i
den mån beloppet inte överstiger det för dödsåret gällande prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

SFS 2005:108

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.