SFS 2020:920 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2020:920 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS2020-920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utsökningsbalken

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § utsökningsbalken ska ha
följande lydelse.

2 kap.
7 §
I 22 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om hur an-
komstdagen för handlingar bestäms.

En handling som avser en anmälan eller någon annan åtgärd som ska ske

innan utmätt egendom säljs, sammanträde avslutas eller beslut meddelas,
anses dock inkommen i rätt tid endast om innehållet i handlingen har hunnit
bli känt för förrättningsmannen före nämnda tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.

SFS

2020:920

Publicerad
den

17 november 2020

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.