SFS 2010:1229 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2010:1229 Lag om ändring i utsökningsbalken
101229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1, 17 och 23 §§ utsöknings-

balken ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

2

Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provision

eller annan gottgörelse,

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning är

jämförlig med en arbetstagares,

3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt eller

konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av rörelse,

4. belopp som utgår som pension eller livränta,
5. föräldrapenningsförmåner, sjukpenning, rehabiliteringspenning och

närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken samt annan ersättning som
lämnas på grund av sjukdom, smitta, olycksfall, utbildning, arbetslöshet,
värnpliktstjänstgöring eller annan tjänstgöring som ersätts med samma eller
liknande förmåner som värnpliktstjänstgöring, allt i den utsträckning er-
sättningen inte avser att kompensera för särskilt angivna kostnader eller ska
återbetalas.

Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämpliga när gäldenären är döds-

bo eller annan juridisk person.

17 §

3

Bor gäldenären varaktigt tillsammans med sin make och överstiger

underhållsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som skäligen bör
tillkomma den underhållsberättigade, får bidraget vid tillämpningen av 14
och 16 §§ jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken utmätning sker
samtidigt. Om det finns särskilda skäl, får sådan jämkning ske även av annat
underhållsbidrag, om detta överstiger vad som skäligen behövs för den
underhållsberättigades försörjning.

Har gäldenären rätt till avdrag enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken eller

19 kap. 19 § socialförsäkringsbalken, får belopp som på denna grund till-
godoräknas honom inte tas i anspråk genom utmätning för fordran, som till-

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 1995:298.

3 Senaste lydelse 1996:1032.

SFS 2010:1229

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1229

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

kommer annan än den underhållsberättigade eller någon som har inträtt i
dennes rätt, eller för fordran som avser underhållsstöd till samma barn.

23 §

4

Har arbetsgivaren innehållit medel vid utmätning av lön i allmänt

mål för fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m., är gäldenären inte längre betalningsskyldig för den del av
fordringen som motsvaras av det innehållna beloppet, även om det inte kan
tas ut hos arbetsgivaren. Detsamma gäller när medel har innehållits för for-
dran som avser underhållsbidrag, om fordringen tillkommer Försäkrings-
kassan enligt 19 kap. 29 § socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:798.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.