SFS 2011:1201 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2011:1201 Lag om ändring i utsökningsbalken
111201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 30 § och 6 kap. 2 § utsök-

ningsbalken ska ha följande lydelse.

4 kap.

30 §

2

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat följer

av andra, fjärde eller femte stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade

reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför inte förmånsrätt
förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivnings-
dag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, ska den
utmätning som skedde först ha företräde. Om här i landet registrerat skepp
eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i ett annat land innan det har
tagits om hand av kronofogdemyndigheten, ska den rätt som har vunnits
genom den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en rättighet skrivits

in i inskrivningsregistret för luftfartyg ger företräde framför rättighet i egen-
domen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på
den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument medför förmånsrätt genom registrering
av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt
3 kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället genom underrättelse till
förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en
panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt

lagen (2011:1200) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av
utmätningen enligt den lagen. Detsamma gäller för en utsläppsrätt eller en
rätttighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter.

1 Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46.

2 Senaste lydelse 2004:1202.

SFS 2011:1201

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1201

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6 kap.

2 §

3

Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars uppvisande

utgör villkor för rätt att kräva betalning eller begära att någon annan förplik-
telse fullgörs, ska tas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat i

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
ägare, ska pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslutet
om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, ska Kronofogdemyndighe-
ten begära att den statliga lantmäterimyndigheten beslutar att sådana regist-
reringsåtgärder som anges i 7�8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister
inte får vidtas eller att den statliga lantmäterimyndigheten utfärdar ett skrift-
ligt pantbrev enligt 8 § nämnda lag.

Om det kan antas att en sådan handling som avses i första eller andra

stycket undanhålls eller har förkommit, ska i stället sekundogäldenären eller
annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än
Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument ska säkerställas genom registrering av
utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3 kap.
nämnda lag, ska säkerställandet i stället ske genom underrättelse till förvalta-
ren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i en
rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt

lagen (2011:1200) om elcertifikat ska säkerställas genom registrering av
utmätningen enligt den lagen. Detsamma gäller vid utmätning av en
utsläppsrätt eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:542.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.