SFS 2018:1314 Lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor / SFS 2018:1314 Lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
SFS2018-1314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska

anslagstavlor
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 5 och 7 §§ lagen (1998:112) om

ansvar för elektroniska anslagstavlor ska ha följande lydelse.

5 §3 Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslags-

tavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten

eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna

om

a) olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,

b) olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken,

c) uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,

d) hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,

e) barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,

f) olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller

g) offentlig uppmaning i 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig upp-

maning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt

allvarlig brottslighet, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i

rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som till-

handahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänst-

en.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller

också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

7 §4 Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första

stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är

grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar

enligt brottsbalken, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konst-

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande

av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse 2017:1137.

4

Senaste lydelse 2017:1137.

SFS 2018:1314

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1314

2

närliga verk eller lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekry-

tering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig

brottslighet.

Brott enligt första stycket får i de fall meddelandets innehåll är sådant som

avses i bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång

åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal

är påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.