SFS 1998:112 Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor / SFS 1998:112 Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor
SFS 1998_112 Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:112
Utkom från trycket
den 31 mars 1998

262

Lag
om ansvar för elektroniska anslagstavlor;

utfärdad den 12 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1

Prop. 1997/98:15, bet. 1997/98:JuUll, rskr. 1997/98:149.

background image

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslags-

tavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden.

I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.

2 § Lagen gäller dock inte

1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring

av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i an-
språk ett nät eller annan förbindelse,

2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndig-

heter eller inom ett företag eller en koncern,

3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihets-

grundlagen, eller

4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en be-

stämd krets av mottagare (elektronisk post).

Information till användarna

3 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna infor-
mation till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vil-
ken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra använ-
dare.

Uppsikt över tjänsten

4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna
fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäli-
gen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksam-
heten.

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslags-
tavla skall den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten
eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmel-

serna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om

hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller

16 kap. 10 b § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i

rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som till-

handahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjäns-
ten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller

också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

263

SFS 1998:112

background image

SFS 1998:112

Straff

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till bö-
ter.

7 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första

stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är
grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar

enligt brottsbalken eller lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk.

Förverkande

8 § Datorer och andra hjälpmedel som har använts vid brott enligt 7 §
denna lag får förklaras förverkade, om åtgärden behövs för att förebygga
fortsatt brottslighet eller det annars finns särskilda skäl. Förverkande får helt
eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

264

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.