SFS 2005:315 Lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor / SFS 2005:315 Lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
050315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för
elektroniska anslagstavlor;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1998:112) om ansvar

för elektroniska anslagstavlor skall ha följande lydelse.

8 §

Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott

enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att före-
bygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egen-
dom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om
brottet har fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om för-
verkandet är oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. Ju2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:315

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.