SFS 2010:401 Lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor / SFS 2010:401 Lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
100401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för
elektroniska anslagstavlor;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:112) om ansvar för

elektroniska anslagstavlor ska ha följande lydelse.

5 §

Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslags-

tavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten
eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna

i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets
mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller
16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i

rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som till-

handahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjäns-
ten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller

också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274.

SFS 2010:401

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.