Lag (1998:31) om standarder för digital radio och tv

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1998:31
Departement: Kulturdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:492
Länk: Länk till register

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:31) om standarder för digital radio och tv
SFS nr:

1998:31
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1998-01-29
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:492
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Inledande bestämmelser

1 §   Denna lag genomför artiklarna 62 och 113 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Lag (2022:492).

2 §   I lagen finns bestämmelser om standarder för digitala tv- tjänster och om system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och tv-sändningar till allmänheten. Lag (2022:492).

Viss utrustning för tv-mottagare

3 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om standardiserade gränssnitt för TV- mottagare som skall saluföras eller hyras ut av näringsidkare.
Lag (2022:492).

4 §   Den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska se till att slutanvändare avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv- utrustning, om utrustningen inte kan användas med andra tillhandahållares digitala tv-tjänster. Lag (2022:492).

Utrustning och tjänster för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och tv-tjänster

5 §   Konsumentutrustning som kan avkoda digitala TV-signaler och som skall saluföras eller hyras ut av näringsidkare skall kunna återge de digitala TV-signalerna även om de har sänts okodade.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om sådan utrustning meddela föreskrifter om avkodning av digitala TV-signaler.

6 §   Har upphävts genom lag (2022:492).

7 §   Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och TV-tjänster som programföretag är beroende av för att nå tittare eller lyssnare, skall på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor erbjuda alla programföretag sådana tekniska tjänster att programföretagens sändningar kan tas emot av den publik som har rätt att använda avkodare. Dessa tjänster skall erbjudas under förutsättning att den som framställer och marknadsför tjänsterna också förvaltar avkodaren.

Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång enligt första stycket skall föra separata räkenskaper för den verksamheten. Lag (2003:393).

8 §   När innehavaren av en immaterialrättighet till ett system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller TV- tjänster upplåter licenser till licenstagare för tillverkning av systemet, skall licenserna upplåtas på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Det som gäller för ett system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller TV-tjänster gäller också för en produkt för villkorad tillgång till samma tjänster.

Innehavaren av rättigheten får vid upplåtelse av licenser för tillverkning inte ställa villkor som förbjuder, hindrar eller motverkar att en och samma produkt innehåller
   1. ett standardiserat gränssnitt som möjliggör anslutning av flera andra tillgångssystem, eller
   2. särskild utrustning för ett annat tillgångssystem.
Lag (2003:393).

9 §   Har upphävts genom lag (2003:393).

10 §   Har upphävts genom lag (2003:393).

Tillsyn

11 §   Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

12 §   Tillsynsmyndigheten har för tillsynen rätt att
   1. på begäran få upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande av den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriver sådan verksamhet som omfattas av lagen, och
   2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet bedrivs som omfattas av denna lag.

13 §   För genomförandet av tillsynen får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 12 §.

14 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prover.

15 §   Om en näringsidkare bryter mot 4 §, 5 § första stycket, 7 eller 8 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § eller 5 § andra stycket får tillsynsmyndigheten förelägga näringsidkaren att följa bestämmelsen. Sådana förelägganden får förenas med vite.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om ett sådant föreläggande med anledning av en överträdelse av 7 eller 8 § ska den samråda med Konkurrensverket. Lag (2022:492).

16 §   Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller enligt 6 kap. 2 § samma lag dömts till att betala vite, ska vite enligt 15 § denna lag inte dömas ut för samma förfarande. Lag (2008:599).

Överklagande

17 §   Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat har bestämts.


Övergångsbestämmelser

1998:31

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Bestämmelserna i 9 § tillämpas dock inte på räkenskapsår som börjat löpa före lagens ikraftträdande.

2008:599
   1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
   2. Vad som sägs i 16 § ska även gälla för den som ålagts att betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen (1993:20).

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.