SFS 2007:173 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:621) om misstankeregister / SFS 2007:173 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
070173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:621) om
misstankeregister;

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1998:621) om misstan-

keregister skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a §

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestäm-

melser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem
för vård eller boende som tar emot barn har rätt att få ett begränsat utdrag ur
registret. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant
utdrag skall innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad

av den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.

SFS 2007:173

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

3* SFS 2007:171-193

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.