SFS 2013:332 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:621) om misstankeregister / SFS 2013:332 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
130332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:621) om
misstankeregister;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1998:621) om misstan-

keregister ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, samt närmast före
1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förhållandet till andra bestämmelser om
personuppgiftsbehandling

1 a §

Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204).

1 b §

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personupp-

gifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unio-
nen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,
finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom
ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller
gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
3. ett EU-organ, eller
4. ett EU-informationssystem.
Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande be-

stämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag och per-
sonuppgiftslagen (1998:204).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206.

SFS 2013:332

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.