SFS 2014:594 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:621) om misstankeregister / SFS 2014:594 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
140594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:621) om
misstankeregister;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2, 5, och 12 §§ lagen (1998:621)

om misstankeregister ska ha följande lydelse.

1 §

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett

register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (miss-
tankeregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i registret.

2 §

2

Misstankeregistret ska föras för att underlätta tillgången till sådana

uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kust-

bevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att
förebygga, upptäcka och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal och
3. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv-

ning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är

av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet.

5 §

3

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagar-

myndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket
1�3,

2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ären-

den föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får ha

direktåtkomst till registret.

Att uppgifter får lämnas ut i vissa andra fall framgår av 10 kap. offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400).

12 §

En begäran om att lämna ut uppgifter prövas av Polismyndigheten.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2009:615.

3 Senaste lydelse 2009:615.

SFS 2014:594

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:594

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.