SFS 2009:615 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

090615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:621) om
misstankeregister;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (1998:621) om

misstankeregister ska ha följande lydelse.

2 §

2

Misstankeregistret ska föras för att underlätta tillgången till sådana

uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

1. polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för

att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, upp-
täcka och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal och
3. polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv-

ning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till enskild lämna uppgifter som är av

särskild betydelse i dennes verksamhet.

5 §

3

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. polismyndighet, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagar-

myndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första
stycket 1–3,

2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ären-

den föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får

ha direktåtkomst till registret.

Att uppgifter får lämnas ut i vissa andra fall framgår av 10 kap. offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.

2 Senaste lydelse 1999:92.

3 Senaste lydelse 2009:474.

SFS 2009:615

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.