SFS 2019:432 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

SFS2019-432.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:621) om miss-
tankeregister

dels att 1 a, 2, 8 a och 15 §§ och rubriken närmast före 15 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 b, 4 a och 16 §§, och närmast

före 4 a och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 a §2 Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177).

1 b §3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata-
lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per-
soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

2 §4 Misstankeregistret ska föras för att underlätta tillgången till sådana
uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kust-

bevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal, och
3. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv-

ning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är

av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet.

Sökbegrepp vid sökning i registret
4 a §
Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte
att brottsrubriceringar används som sökbegrepp vid sökning i misstanke-
registret.

1 Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.

2 Senaste lydelse 2013:332.

3 Tidigare 1 b § upphävd genom 2018:1244.

4 Senaste lydelse 2014:594.

SFS

2019:432

Publicerad
den

12 juni 2019

background image

SFS

2019:432

2

8 a §5 En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt
bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa
boenden som tar emot barn, har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag

ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig. Polismyndigheten

ska säkerställa att begäran görs av en behörig person.

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av

brottsdatalagen
15 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brotts-
datalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den.

Administrativa sanktionsavgifter vid personuppgiftsbehandling som

omfattas av brottsdatalagen
16 §
En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
överträdelse av bestämmelsen om gallring i 13 §, om överträdelsen skett vid
behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2015:988.

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.