SFS 1999:92 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:621) om misstankeregister / SFS 1999:92 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
990092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:621) om
misstankeregister;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (1998:621) om

misstankeregister skall ha följande lydelse.

2 §

Misstankeregistret skall föras för att underlätta tillgången till sådana

uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

1. polis-, skatte- och tullmyndigheter för att samordna förundersökningar

mot en person och för att förebygga, upptäcka och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal och
3. polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv-

ning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till enskild lämna uppgifter som är av

särskild betydelse i dennes verksamhet.

5 §

Uppgifter ur misstankeregistret skall lämnas ut om det begärs av

1. polis-, skatte-, tull- eller åklagarmyndighet eller allmän domstol för

verksamhet som avses i 2 § första stycket 1�3,

2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ären-

den föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får

ha direktåtkomst till registret.

Att uppgifter får lämnas ut i vissa andra fall framgår av 14 kap. sekretess-

lagen (1980:100).

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145.

SFS 1999:92

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.