SFS 1998:621 Lag om misstankeregister

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:621) om misstankeregister / SFS 1998:621 Lag om misstankeregister
980621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om misstankeregister;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Misstankeregister

1 § Rikspolisstyrelsen skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett
register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (miss-
tankeregistret). Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behand-
lingen av personuppgifter i registret.

�ndamål

2 § Misstankeregistret skall föras för att underlätta tillgången till sådana
uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

1. polis- och tullmyndigheter för att samordna förundersökningar mot en

person och för att förebygga, upptäcka och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal och
3. polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv-

ning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till enskild lämna uppgifter som är av

särskild betydelse i dennes verksamhet.

Innehåll

3 § Registret skall innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och
som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för

1. brott mot brottsbalken,
2. annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet eller
3. sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag motsvarar brott

enligt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet skall
avgöras i Sverige.

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

Svensk författningssamling

SFS 1998:621
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:621

Registret skall även innehålla uppgifter om den mot vilken allmän

åklagare har inlett utredning i mål om förvandling av böter och om den som
har begärts utlämnad för brott.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att registreringen skall begränsas på visst sätt.

4 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret
skall innehålla om den som skall registreras enligt 3 §.

Rätt att få uppgifter ur registret

Svenska myndigheter

5 § Uppgifter ur misstankeregistret skall lämnas ut om det begärs av

1.

polis-, tull-, eller åklagarmyndighet eller allmän domstol för

verksamhet som avses i 2 § första stycket 1�3,

2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av

ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.
Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får ha
direktåtkomst till registret.

Att uppgifter får lämnas ut i vissa andra fall framgår av 14 kap.

sekretesslagen (1980:100).

6 § En myndighet som har rätt att få uppgifter ur registret skall i varje
särskilt fall noga pröva behovet av information. En begäran om att få ta del
av uppgifter får göras endast om skälet till det uppväger den olägenhet det
innebär för den som berörs.

7 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistiken skall
lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Enskilda

8 § Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en
verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller
beivrande av brott, har en enskild rätt att få uppgifter ur registret om en
annan enskild i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall
föreskriver det.

En enskild, som styrker att hans eller hennes rätt är beroende av uppgifter

ur registret om en annan enskild, har rätt att få ta del av dessa uppgifter om
regeringen medger att uppgifterna får lämnas ut.

Utländska myndigheter

9 § Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk myndighet eller en
mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell
överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

background image

SFS 1998:621

10 § Uppgifter får på begäran lämnas till polis- eller åklagarmyndighet i en
stat som är ansluten till Interpol eller till denna organisation om det behövs
för att myndigheten eller organisationen skall kunna förebygga, upptäcka,
utreda eller beivra brott eller för ett utlänningsärende.

Uppgifter får vidare lämnas ut enligt vad som framgår av 1 kap. 3 § tredje

stycket sekretesslagen (1980:100).

11 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. att uppgifter får lämnas till en domstol eller polis- eller åklagarmyn-

dighet i en annan stat än som sägs 9 §, om det behövs för utredning i ett
brottmål eller ett utlänningsärende,

2. att uppgifter om den som är medborgare i en främmande stat eller som

har hemvist där får lämnas till en myndighet även i annat fall än som sägs i
9 eller 10 § och

3. att de uppgifter som får lämnas ut enligt 9 och 10 §§ skall begränsas.

Utlämnande myndighet

12 § En begäran om att lämna ut uppgifter prövas av Rikspolisstyrelsen.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får dock meddela
föreskrifter om att en polismyndighet i vissa fall får pröva om uppgifter kan
lämnas ut.

Gallring

13 § En uppgift i registret skall gallras

1 om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning

av misstanken,

2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,
3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med

anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande
som har utfärdats i anledning av misstanken eller

4. när en begäran om utlämning har avgjorts.
Vad som sägs i första stycket skall i tillämpliga delar gälla även uppgifter

om talan om förvandling av böter.

Tystnadsplikt

14 § Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter om annans
personliga förhållanden får inte obehörigen röja dessa uppgifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

background image

SFS 1998:621

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet )

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.