SFS 2003:1167 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:621) om misstankeregister / SFS 2003:1167 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
031167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:621) om
misstankeregister;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 13 §§ lagen (1998:621) om

misstankeregister skall ha följande lydelse.

3 §

Registret skall innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och

som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för

1. brott mot brottsbalken,
2. annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet eller
3. sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag motsvarar brott

enligt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet skall
avgöras i Sverige.

Registret skall även innehålla uppgifter om den mot vilken allmän åkla-

gare har inlett utredning i mål om förvandling av böter och om den som har
begärts överlämnad eller utlämnad för brott.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela före-

skrifter om att registreringen skall begränsas på visst sätt.

13 §

En uppgift i registret skall gallras

1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning

av misstanken,

2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,
3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med

anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande
som har utfärdats i anledning av misstanken eller

4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om

den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.

Vad som sägs i första stycket skall i tillämpliga delar gälla även uppgifter

om talan om förvandling av böter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

SFS 2003:1167

Utkom från trycket
den 30 december 2003

3

SFS 2003:1146�1209

background image

2

SFS 2003:1167

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.