SFS 2002:562 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster / SFS 2002:562 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
020562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om elektronisk handel och andra
informationssamhällets tjänster;

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller informationssamhällets tjänster och påbörjande och

utövande av verksamhet som rör sådana tjänster.

Lagen är inte tillämplig på frågor som rör
1. beskattning,
2. behandling av personuppgifter,
3. konkurrensbegränsande samarbete mellan företag,
4. notariatverksamhet eller liknande verksamhet i den mån den har direkt

samband med myndighetsutövning,

5. verksamhet som innebär att försvara eller som ombud företräda en kli-

ent inför domstol, eller

6. hasardspel där penningvärden satsas.

Definitioner

2 §

I lagen avses med

informationssamhällets tjänster: tjänster som normalt utförs mot ersätt-

ning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell
begäran av en tjänstemottagare,

tjänsteleverantör: fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon

av informationssamhällets tjänster,

etableringsstat: stat där en tjänsteleverantör har sitt fasta driftställe,

1 Prop. 2001/02:150, bet. 2001/02:LU29, rskr. 2001/02:306.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på
den inre marknaden (⬝Direktiv om elektronisk handel⬝) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1,
Celex 32000L0031). Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av
den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT
L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2002:562

Utkom från trycket
den 14 juni 2002

2* SFS 2002:559�572

background image

2

SFS 2002:562

tjänstemottagare: fysisk eller juridisk person som använder någon av in-

formationssamhällets tjänster,

det samordnade regelområdet: rättsregler med krav på informationssam-

hällets tjänster och på tjänsteleverantörer i fråga om påbörjande och utö-
vande av verksamhet som rör sådana tjänster,

reglerad yrkesverksamhet: yrkesverksamhet som enligt lag eller förord-

ning kräver auktorisation, legitimation eller liknande,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fri rörlighet och tillämpning av svensk rätt

3 §

En tjänsteleverantör med en annan etableringsstat än Sverige inom

EES har rätt att, utan hinder av svenska regler inom det samordnade regel-
området, tillhandahålla tjänstemottagare i Sverige informationssamhällets
tjänster.

En domstol eller annan myndighet får dock med stöd av lag vidta en åt-

gärd som begränsar den fria rörligheten för en sådan tjänst, om det är nöd-
vändigt för att skydda

1. allmän ordning och säkerhet,
2. folkhälsan, eller
3. konsumenter.
En sådan åtgärd måste vara riktad mot en bestämd tjänst som skadar eller

allvarligt riskerar att skada något av dessa skyddsintressen. �&tgärden måste
stå i rimlig proportion till det intresse som skall skyddas.

4 §

Innan en sådan åtgärd som avses i 3 § andra stycket får vidtas måste

etableringsstaten uppmanas att ingripa. Etableringsstaten och Europeiska ge-
menskapernas kommission måste även underrättas om att åtgärden kommer
att vidtas.

I brådskande fall får åtgärden i stället utan dröjsmål anmälas till etable-

ringsstaten och kommissionen, med uppgift om varför saken anses bråd-
skande.

Första och andra styckena gäller inte i samband med domstolsförfaranden

och brottsutredningar.

5 §

Inom det samordnade regelområdet skall svensk rätt gälla för de infor-

mationssamhällets tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer med
Sverige som etableringsstat, även om tjänsterna helt eller delvis riktar sig
mot tjänstemottagare i någon annan stat inom EES.

6 §

Bestämmelserna i 3�5 §§ är inte tillämpliga på

1. tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,
2. utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekono-

miska föreningar som enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,

3. reklam för fondandelar enligt artikel 44.2 i rådets direktiv 85/611/EEG

av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar

background image

3

SFS 2002:562

som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag)

3,

4. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller

gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv
92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författ-
ningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring
av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG

4 och avsnitt IV i rådets direktiv 92/

96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra för-
fattningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/
267/EEG och 90/619/EEG

5,

5. sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2

i rådets direktiv 92/49/EEG,

6. avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,
7. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halv-

ledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

8. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

7 §

Bestämmelserna i 3�5 §§ påverkar inte parters frihet att välja tillämp-

lig lag för sitt avtal eller frågor om tillämplig lag för försäkringsavtal av de
slag som avses i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsav-
tal.

Allmänna informationskrav

8 §

När en tjänsteleverantör tillhandahåller informationssamhällets tjänster

skall leverantören ge information om sitt namn, sin adress i etableringsstaten
och sin e-postadress samt i förekommande fall

1. organisationsnummer,
2. registreringsnummer för mervärdesskatt, och
3. behörig tillståndsmyndighet.
Om en tjänsteleverantör bedriver reglerad yrkesverksamhet skall informa-

tionen även omfatta uppgifter om

1. yrkestitel och den stat där denna erhållits,
2. den yrkesorganisation eller liknande där tjänsteleverantören är registre-

rad, och

3. de bestämmelser som är tillämpliga på yrkesverksamheten och sättet att

få tillgång till dem.

Informationen skall finnas tillgänglig för tjänstemottagare och myndighe-

ter på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt.

9 §

Om en tjänsteleverantör vid tillhandahållandet av informationssamhäl-

lets tjänster anger priser på varor eller tjänster skall dessa anges klart och

3 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3, Celex 31985L0611, senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/108/EG (EGT L 041, 13.2.2002, s. 35, Celex
32001L0108).

4 EGT L 228, 11.8.1992, s. 1, Celex 31992L0049, senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27, Celex
32000L0064).

5 EGT L 360, 9.12.1992, s. 1, Celex 31992L0096, senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27, Celex
32000L0064).

background image

4

SFS 2002:562

otvetydigt. Om skatt och leveranskostnader tillkommer skall detta anges sär-
skilt.

Krav i samband med beställning

10 §

En tjänsteleverantör skall tillhandahålla lämpliga och effektiva tek-

niska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att upptäcka
och rätta till sina eventuella inmatningsfel innan denne gör en beställning.

11 §

En tjänsteleverantör skall på ett klart och otvetydigt sätt innan en

tjänstemottagare gör en beställning informera denne om följande:

1. hjälpmedlen enligt 10 § och de tekniska steg som måste vidtas för att

ingå avtal,

2. vilka språk avtal kan ingås på,
3. om avtal arkiveras och om de hålls tillgängliga för tjänstemottagare,

samt

4. de yrkesetiska regler eller liknande som tjänsteleverantören har åtagit

sig att följa och sättet att få tillgång till dem på elektronisk väg.

12 §

En tjänsteleverantör skall utan onödigt dröjsmål på elektronisk väg

bekräfta mottagandet av en beställning som gjorts på elektronisk väg.

Beställningar och bekräftelser skall anses mottagna när adressaten har till-

gång till dem.

13 §

Avtalsvillkor skall göras tillgängliga för tjänstemottagare på ett sätt

som gör det möjligt att spara och återskapa dem.

14 §

Bestämmelserna i 10 och 11 §§ samt 12 § första stycket gäller inte

om avtal ingås enbart genom utväxling av e-post eller motsvarande person-
liga meddelanden.

Utanför konsumentförhållanden får parterna komma överens om något

annat än vad som anges i 10�12 §§.

Påföljder

15 § Om en tjänsteleverantör inte ger information i enlighet med 8 och 9
samt 11�13 §§ eller inte tillhandahåller tekniska hjälpmedel enligt 10 §,
skall marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas. Informationen skall där-
vid anses vara sådan information av särskild betydelse från konsumentsyn-
punkt som avses i 4 § andra stycket marknadsföringslagen.

Ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer i vissa fall

16 § En tjänsteleverantör som överför information som har lämnats av en
tjänstemottagare i ett kommunikationsnät, eller som tillhandahåller tillgång
till ett sådant nät, skall inte på grund av innehållet i informationen vara skyl-
dig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leve-
rantören inte

1. initierar överföringen,
2. väljer ut mottagaren av informationen, eller

background image

5

SFS 2002:562

3. väljer ut eller ändrar informationen.
�verföringen och tillhandahållandet enligt första stycket omfattar även

sådan automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av information som
sker endast för att utföra överföringen, under förutsättning att informationen
inte lagras längre än vad som rimligen krävs för överföringen.

17 § En tjänsteleverantör som överför information som har lämnats av en
tjänstemottagare i ett kommunikationsnät skall, för sådan automatisk, mel-
lanliggande och tillfällig lagring som sker endast för att effektivisera vidare
överföring till andra tjänstemottagare, inte på grund av innehållet i informa-
tionen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förut-
sättning att leverantören

1. inte ändrar informationen,
2. uppfyller gällande villkor för tillgång till informationen,
3. följer inom branschen vedertagna regler för uppdatering av informatio-

nen,

4. inte ingriper i sådan inom branschen vedertagen teknik som används

för att få uppgifter om användningen av informationen, och

5. utan dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen, så snart le-

verantören får kännedom om att den information som ursprungligen överför-
des avlägsnats eller gjorts oåtkomlig, eller om att en domstol eller myndig-
het har beslutat att så skall ske.

18 § En tjänsteleverantör som lagrar information som lämnats av en tjäns-
temottagare skall inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att
ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantö-
ren

1. inte känner till att den olagliga informationen eller verksamheten före-

kommer och, när det gäller skyldighet att ersätta skada, inte är medveten om
fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att den olagliga informa-
tionen eller verksamheten förekommer, eller

2. så snart han får sådan kännedom eller medvetenhet utan dröjsmål för-

hindrar vidare spridning av informationen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den tjänstemottagare som

lämnat informationen handlar under tjänsteleverantörens ledning eller över-
inseende.

19 §

En tjänsteleverantör som överför eller lagrar information för annan

får dömas till ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast
om brottet har begåtts uppsåtligen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN ROSENGREN
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.