SFS 2011:881 Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster / SFS 2011:881 Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
110881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk
handel och andra informationssamhällets tjänster;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2002:562) om elektro-

nisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande
lydelse.

6 §

2

Bestämmelserna i 3�5 §§ är inte tillämpliga på

1. tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,
2. utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekono-

miska föreningar som enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,

3. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller

gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv
92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författ-
ningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring
av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG

3, senast ändrat genom Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG

4, och avdelning IV i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om
livförsäkring

5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/19/EG

6,

4. sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2

i rådets direktiv 92/49/EEG,

5. avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,
6. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halv-

ledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

7. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

1 Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.

2 Senaste lydelse 2011:767.

3 EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049).

4 EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036).

5 EGT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083).

6 EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019).

SFS 2011:881

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:881

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.