SFS 2018:367 Lag om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet / SFS 2018:367 Lag om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
SFS2018-367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner

för Sverige på Internet

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § och rubriken närmast före 3 § lagen
(2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet ska ha följande
lydelse.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering
3 §
Bestämmelserna i 6 § kompletterar Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218)

med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

SFS

2018:367

Publicerad
den

4 maj 2018

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.