SFS 2006:24 Lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet / SFS 2006:24 Lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
060024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om nationella toppdomäner för Sverige på
Internet;

utfärdad den 2 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på
Internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa topp-
domäner.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

domännamnssystemet: det internationella hierarkiska system som för

befordringsändamål på Internet används för att tilldela domännamn,

domän: nivå i domännamnssystemet och del av domännamn,
domännamn: unikt namn sammansatt av domäner, där en i domännamns-

systemet lägre placerad domän står före en domän som är högre placerad i
systemet,

toppdomän: den domän som återfinns sist i ett domännamn,
nationell toppdomän: toppdomän som betecknar en nation eller en region,
administration: teknisk drift av en toppdomän samt tilldelning och regist-

rering av domännamn under denna,

domänadministratör: den som ansvarar för administration av en nationell

toppdomän för Sverige,

namnserver: dator i ett elektroniskt kommunikationsnät som programme-

rats så att den lagrar och distribuerar information om domännamn samt tar
emot och svarar på frågor om domännamn.

1 Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-
fande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,
Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG
(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2006:24

Utkom från trycket
den 14 februari 2006

background image

2

SFS 2006:24

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behand-
ling av personuppgifter i administrationen av en nationell toppdomän för
Sverige, om inte annat följer av denna lag.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse och skadestånd gäller

även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av lagen.

Anmälan

4 § En domänadministratör skall anmäla sin verksamhet till den myndig-
het som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten). Domänadministratö-
ren skall också till tillsynsmyndigheten anmäla om administrationen helt
eller delvis uppdras åt annan.

Teknisk drift

5 § En domänadministratör skall bedriva verksamheten på ett säkert och
effektivt sätt i allmänhetens intresse. Domänadministratören skall

1. lagra tilldelade domännamn och andra uppgifter som är nödvändiga för

att stödja den del av domännamnssystemet som toppdomänen omfattar i en
databas,

2. distribuera uppgifterna till namnservrarna för toppdomänen och se till

att informationen i dessa är korrekt och lätt tillgänglig,

3. säkerställa en fungerande trafik mellan namnservrarna och Internet,
4. upprätthålla ett effektivt skydd av uppgifterna i toppdomänen,
5. ha personal med tillräcklig kompetens och erfarenhet för verksamheten,

samt

6. ha sådana rutiner för verksamheten som uppfyller erkända standarder.

Register

6 § En domänadministratör skall föra ett register över tilldelade domän-
namn under toppdomänen och löpande upprätta säkerhetskopior av register-
uppgifterna.

Registret skall innehålla
1. domännamnet,
2. namnet på domännamnsinnehavaren och dennes postadress, telefon-

nummer och adress för elektronisk post,

3. namnet på den som tekniskt administrerar domännamnet och dennes

postadress, telefonnummer och adress för elektronisk post,

4. uppgifter om de namnservrar som är knutna till domännamnet, samt
5. övrig teknisk information som behövs för att administrera domännam-

net.

Uppgifterna i registret skall kunna hämtas utan avgift via Internet.
Personuppgifter får dock göras tillgängliga på detta sätt endast om den

registrerade har samtyckt till det.

Domänadministratören är personuppgiftsansvarig för behandling av per-

sonuppgifter i registret.

background image

3

SFS 2006:24

Tilldelning av domännamn

7 § En domänadministratör skall fastställa och ge offentlighet åt sina reg-
ler för tilldelning, registrering, avregistrering och överföring av domännamn
under toppdomänen. Reglerna skall utformas så att förfarandet är öppet och
icke-diskriminerande, med särskilt beaktande av

1. skyddet för den personliga integriteten,
2. användarnas intressen och andra allmänna intressen, samt
3. utvecklingen inom Internetområdet.
Domänadministratören skall tillhandahålla ett effektivt förfarande för lös-

ning av tvister om tilldelning av domännamn.

�verföring av uppgifter

8 § En domänadministratör skall se till att uppgifterna i den databas som
anges i 5 § 1 och det register som anges i 6 § överförs till tillsynsmyndighe-
ten.

Bemyndigande

9 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-
ten får meddela föreskrifter om

1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § skall fullgöras,
2. register och säkerhetskopior enligt 6 §, samt
3. överföring enligt 8 §.

Tillsyn

10 § Tillsynsmyndigheten skall ha tillsyn över efterlevnaden av lagen och
av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

11 § En domänadministratör skall på tillsynsmyndighetens begäran lämna
den information och bereda den tillgång till utrustning och annat som behövs
för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att när det behövs för tillsynen få tillträde till

områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet
som omfattas av denna lag bedrivs.

12 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för
efterlevnaden av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.

Beslut om föreläggande får förenas med vite.

13 § Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos kronofogde-
myndigheten av beslut som avser åtgärder enligt denna lag. Därvid gäller
bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i
16 kap. 10 § den balken.

2* SFS 2006:24�35

background image

4

SFS 2006:24

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Verksamhet i krig

14 § �r Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser el-
ler av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen meddela de
föreskrifter om administrationen av en nationell toppdomän för Sverige som
behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av adres-
sering med användande av domännamnssystemet under sådana förhållanden
som anges i första stycket.

�verklagande

15 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

16 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ULRICA MESSING
(Näringsdepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.