SFS 2014:600 SFS 2014:600 Utkom från trycket den 27 juni 2014 Lag om ändring i lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas / SFS 2014:600 SFS 2014:600 Utkom från trycket den 27 juni 2014 Lag om ändring i lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen
140600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:400) om
elimineringsdatabasen;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:400) om elimi-

neringsdatabasen

dels att 15 och 16 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå,
dels att rubriken till lagen och 1, 5, 6, 8, 11 och 13 §§ ska ha följande ly-

delse.

Lag om Polismyndighetens elimineringsdatabas

1 §

Polismyndigheten får föra ett register över DNA-profiler i syfte att

stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten med DNA-analyser (elimine-
ringsdatabasen) i enlighet med denna lag.

Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka och

utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA-spår.

Begreppen DNA-profil och DNA-analys som används i lagen har samma

betydelse som i polisdatalagen (2010:361).

5 §

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av person-

uppgifter i elimineringsdatabasen.

6 §

Polismyndigheten ska utse ett eller flera personuppgiftsombud för be-

handlingen av personuppgifter i elimineringsdatabasen.

Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgifts-

lagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

8 §

Anställda vid Polismyndigheten och andra som återkommande kan

komma i kontakt med och därigenom riskerar att kontaminera material som
används vid DNA-analys, prover som ska bli föremål för DNA-analys eller
lokaler där sådana analyser utförs, är skyldiga att lämna prov för DNA-analys
i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i
form av salivprov.

11 §

Uppgifter i elimineringsdatabasen ska gallras när de inte längre behövs

för att utreda om en persons DNA kan ha kontaminerat material, prover eller
lokaler.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:600

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:600

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Uppgifter som rör anställda vid Polismyndigheten ska gallras senast två år

efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att lämna prov upp-
hörde.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 9 § ska gallras senast ett år efter

det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje styckena ska

gallras senast ett år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten
upphörde.

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om vilka personalkategorier vid Polismyndig-
heten och vilka andra personkategorier enligt 8 § som är skyldiga att lämna
prover för DNA-analys till elimineringsdatabasen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.