SFS 2014:600 SFS 2014:600 Utkom från trycket den 27 juni 2014 Lag om ändring i lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas / SFS 2014:600 SFS 2014:600 Utkom från trycket den 27 juni 2014 Lag om ändring i lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen
140600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IODCGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IODCGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IODCGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IODCGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IODCGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:IODCGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:IODCGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:IODCGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:IODCGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IODCGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IODCGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IODCGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IODCGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IODCGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:IODCGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:IODCGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IODCGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2014:400) om <br/>elimineringsdatabasen;</b></p> <p style="position:absolute;top:250px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2014:400) om elimi-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">neringsdatabasen </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 15 och 16 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 15 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att rubriken till lagen och 1, 5, 6, 8, 11 och 13 �� ska ha f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lag om Polismyndighetens elimineringsdatabas</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten f�r f�ra ett register �ver DNA-profiler i syfte att</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">st�rka kvaliteten i den forensiska verksamheten med DNA-analyser (elimine-<br/>ringsdatabasen) i enlighet med denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter i elimineringsdatabasen f�r endast behandlas f�r att uppt�cka och</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA-sp�r.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Begreppen DNA-profil och DNA-analys som anv�nds i lagen har samma</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betydelse som i polisdatalagen (2010:361).</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten �r personuppgiftsansvarig f�r behandling av person-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter i elimineringsdatabasen.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten ska utse ett eller flera personuppgiftsombud f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">handlingen av personuppgifter i elimineringsdatabasen.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska anm�la till tillsynsmyndigheten enligt personuppgifts-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1998:204) n�r ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Anst�llda vid Polismyndigheten och andra som �terkommande kan</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">komma i kontakt med och d�rigenom riskerar att kontaminera material som<br/>anv�nds vid DNA-analys, prover som ska bli f�rem�l f�r DNA-analys eller<br/>lokaler d�r s�dana analyser utf�rs, �r skyldiga att l�mna prov f�r DNA-analys<br/>i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i<br/>form av salivprov.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter i elimineringsdatabasen ska gallras n�r de inte l�ngre beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r att utreda om en persons DNA kan ha kontaminerat material, prover eller<br/>lokaler.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:600</b></p> <p style="position:absolute;top:204px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:600</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter som r�r anst�llda vid Polismyndigheten ska gallras senast tv� �r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">efter det att det f�rh�llande som grundade skyldigheten att l�mna prov upp-<br/>h�rde.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter som har registrerats med st�d av 9 � ska gallras senast ett �r efter</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">det att uppgifterna registrerades.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter som r�r andra �n de som anges i andra och tredje styckena ska</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">gallras senast ett �r efter det att det f�rh�llande som grundade skyldigheten<br/>upph�rde.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">dela ytterligare f�reskrifter om vilka personalkategorier vid Polismyndig-<br/>heten och vilka andra personkategorier enligt 8 � som �r skyldiga att l�mna<br/>prover f�r DNA-analys till elimineringsdatabasen.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2014:400) om
elimineringsdatabasen;

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2014:400) om elimi-

neringsdatabasen

dels att 15 och 16 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 15 � ska utg�,
dels att rubriken till lagen och 1, 5, 6, 8, 11 och 13 �� ska ha f�ljande ly-

delse.

Lag om Polismyndighetens elimineringsdatabas

1 �

Polismyndigheten f�r f�ra ett register �ver DNA-profiler i syfte att

st�rka kvaliteten i den forensiska verksamheten med DNA-analyser (elimine-
ringsdatabasen) i enlighet med denna lag.

Uppgifter i elimineringsdatabasen f�r endast behandlas f�r att uppt�cka och

utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA-sp�r.

Begreppen DNA-profil och DNA-analys som anv�nds i lagen har samma

betydelse som i polisdatalagen (2010:361).

5 �

Polismyndigheten �r personuppgiftsansvarig f�r behandling av person-

uppgifter i elimineringsdatabasen.

6 �

Polismyndigheten ska utse ett eller flera personuppgiftsombud f�r be-

handlingen av personuppgifter i elimineringsdatabasen.

Myndigheten ska anm�la till tillsynsmyndigheten enligt personuppgifts-

lagen (1998:204) n�r ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

8 �

Anst�llda vid Polismyndigheten och andra som �terkommande kan

komma i kontakt med och d�rigenom riskerar att kontaminera material som
anv�nds vid DNA-analys, prover som ska bli f�rem�l f�r DNA-analys eller
lokaler d�r s�dana analyser utf�rs, �r skyldiga att l�mna prov f�r DNA-analys
i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i
form av salivprov.

11 �

Uppgifter i elimineringsdatabasen ska gallras n�r de inte l�ngre beh�vs

f�r att utreda om en persons DNA kan ha kontaminerat material, prover eller
lokaler.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:600

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:600

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Uppgifter som r�r anst�llda vid Polismyndigheten ska gallras senast tv� �r

efter det att det f�rh�llande som grundade skyldigheten att l�mna prov upp-
h�rde.

Uppgifter som har registrerats med st�d av 9 � ska gallras senast ett �r efter

det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter som r�r andra �n de som anges i andra och tredje styckena ska

gallras senast ett �r efter det att det f�rh�llande som grundade skyldigheten
upph�rde.

13 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela ytterligare f�reskrifter om vilka personalkategorier vid Polismyndig-
heten och vilka andra personkategorier enligt 8 � som �r skyldiga att l�mna
prover f�r DNA-analys till elimineringsdatabasen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.