SFS 2018:1709 Lag om ändring i lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

SFS2018-1709.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:400) om Polismyndighetens

elimineringsdatabas

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:400) om Polis-
myndighetens elimineringsdatabas2

dels att 6 och 7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 § ska utgå,
dels att 1, 2, 4, 11 och 12 §§ och rubrikerna närmast före 2, 11 och 12 §§

ska ha följande lydelse.

1 §3 Polismyndigheten får föra ett register över dna-profiler i syfte att stärka
kvaliteten i den forensiska verksamheten med dna-analyser (elimineringsdata-
basen) i enlighet med denna lag.

Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka

och utreda kontamineringar vid dna-analyser och hanteringen av dna-spår.

Begreppen dna-profil och dna-analys som används i lagen har samma

betydelse som i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personupp-
gifter inom brottsdatalagens område.

Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177).

4 § En dna-profil som har tagits fram under utredning av brott och som
inte kan hänföras till en identifierbar person får vid ett tillfälle jämföras med
dna-profiler i elimineringsdatabasen. Jämförelsen ska göras innan jämförel-
se görs med andra dna-profiler i de dna-register som regleras i 5 kap. lagen
(2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdata-
lagens område.

En dna-profil från prov som har tagits med stöd av 28 kap. rättegångs-

balken får vid ett tillfälle jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen.
Om dna-profilen avser en misstänkt ska jämförelsen göras innan profilen
läggs in i det utredningsregister eller det dna-register som regleras i 5 kap.
lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens
område.

En dna-profil som har tagits fram för att kvalitetssäkra den forensiska

verksamheten med dna-analyser och som inte hänför sig till brottsutredande
verksamhet får jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse av

lagens rubrik 2014:600

6 § 2014:600.

3 Senaste lydelse 2014:600.

SFS

2018:1709

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1709

Längsta tid för behandling
11 §
4 Uppgifter i elimineringsdatabasen får inte behandlas när de inte
längre behövs för att utreda om en persons dna kan ha kontaminerat material,
prover eller lokaler.

Uppgifter som rör anställda vid Polismyndigheten får inte behandlas

längre än två år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att
lämna prov upphörde.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 9 § får inte behandlas längre

än ett år efter det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje styckena får

inte behandlas längre än ett år efter det att det förhållande som grundade
skyldigheten upphörde.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Skadestånd
12 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som avses i 13 eller 14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:600.

;
JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.