SFS 2016:534 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät / SFS 2016:534 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
160534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag syftar till att främja utbyggnad av bredbandsnät. Lagen ge-

nomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj
2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighets-
nät för elektronisk kommunikation.

Bestämmelser som genomför direktivet finns även i väglagen (1971:948),

ledningsrättslagen (1973:1144), lagen (2003:389) om elektronisk kommuni-
kation och plan- och bygglagen (2010:900).

2 §

I denna lag avses med

bredbandsnät: elektroniskt kommunikationsnät som kan leverera tjänster

för bredbandstillgång med en hastighet av minst 30 Mbit/s,

bredbandsutbyggare: den som avser att anlägga eller bygga ut ett bred-

bandsnät,

fysisk infrastruktur: passiva nätdelar som är avsedda att rymma andra nät-

delar utan att själva bli aktiva, såsom kanalisationer, master, tillsynsbrunnar,
manhål, kopplingsskåp, byggnader, ingångar till byggnader, antenninstalla-
tioner, torn och stolpar, och

nätinnehavare: den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät

eller en infrastruktur avsedd för att tillhandahålla

1. en transporttjänst, eller
2. en tjänst för produktion, transport eller distribution av gas, el, uppvärm-

ning eller vatten.

3 §

Denna lag gäller inte fysisk infrastruktur som används för att tillhanda-

hålla dricksvatten.

Denna lag gäller inte Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Försvarets materielverk
och Fortifikationsverket.

1 Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgär-
der för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kom-
munikation, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:534

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:534

4 §

Bestämmelserna i denna lag ersätter inte föreskrifter om prövning enligt

annan lag.

5 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska pröva tvister (tvistlös-

ningsmyndighet) enligt denna lag och utöva tillsyn (tillsynsmyndighet) över
efterlevnaden av lagen och föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

2 kap. Tillträde till fysisk infrastruktur

1 §

En nätinnehavare ska på rättvisa och rimliga villkor medge tillträde till

fysisk infrastruktur på begäran av en bredbandsutbyggare. Det åligger nät-
innehavaren att söka sådana tillstånd som krävs för att tillträdet ska kunna
realiseras och som bredbandsutbyggaren själv inte kan söka. Nätinnehavaren
får avslå bredbandsutbyggarens begäran om det begärda tillträdet inte är rim-
ligt med hänsyn till

1. den fysiska infrastrukturens tekniska lämplighet för tillträde,
2. brist på utrymme i den fysiska infrastrukturen,
3. personlig säkerhet och folkhälsa,
4. risk för skada för allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i

övrigt,

5. driftsäkerhet för befintligt nät,
6. risk för att andra tjänster som infrastrukturen används för störs,
7. att nätinnehavaren erbjuder alternativt tillträde på rättvisa och rimliga

villkor, eller

8. andra liknande omständigheter.
Första stycket ska inte tillämpas om bredbandsutbyggaren, enligt beslut

som har fattats med stöd av 4 kap. 4 och 8 §§ lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation, har rätt att begära tillträde till eller användning av den
fysiska infrastrukturen. Första stycket ska inte heller tillämpas om nätinneha-
varen enligt 4 kap. 14 § samma lag har förpliktats att tillhandahålla bred-
bandsutbyggaren samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt ut-
nyttjande av den fysiska infrastrukturen.

2 §

En begäran om tillträde ska vara skriftlig och innehålla en redogörelse

och en tidsplan för anläggandet eller utbyggnaden av bredbandsnätet i de de-
lar som är relevanta för tillträdet.

3 §

Nätinnehavaren ska senast två månader från mottagandet av en fullstän-

dig begäran om tillträde skriftligen meddela bredbandsutbyggaren om begä-
ran medges eller avslås. Meddelandet ska innehålla nätinnehavarens villkor
för tillträde eller de omständigheter som nätinnehavaren hänvisar till för att
avslå begäran.

4 §

Om nätinnehavaren och bredbandsutbyggaren inte når en överenskom-

melse om tillträde ska, om någon av dem begär det, tvistlösningsmyndigheten
pröva tvisten.

Tvistlösningsmyndigheten ska så snart som möjligt avgöra tvisten. Beslutet

ska meddelas senast fyra månader från det att begäran kom in till myndighe-
ten, om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till tvistens omfattning eller
andra särskilda omständigheter.

background image

3

SFS 2016:534

3 kap. Samordning av bygg- och anläggningsprojekt

1 §

En nätinnehavare som är ett offentligt organ och som utför ett bygg-

eller anläggningsprojekt ska på rättvisa, icke-diskriminerande och öppet redo-
visade villkor medge samordning av projektet och en bredbandsutbyggares
projekt, om bredbandsutbyggaren begär det. Detsamma gäller för en nätinne-
havare som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt som finansieras helt eller
delvis med offentliga medel. Nätinnehavaren får avslå bredbandsutbyggarens
begäran om den begärda samordningen inte är rimlig.

Första stycket gäller inte bygg- och anläggningsprojekt
1. av mindre betydelse,
2. som avser fysisk infrastruktur som stöder samhällsviktig verksamhet om

verksamhetens funktion kan påverkas negativt av en samordning, eller

3. om en samordning kan skada allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveri-

ges säkerhet i övrigt.

2 §

En begäran om samordning ska vara skriftlig och innehålla en redogö-

relse för bredbandsutbyggarens bygg- eller anläggningsprojekt i de delar som
är relevanta för samordningen. En sådan begäran ska lämnas senast en månad
innan nätinnehavaren ansöker om nödvändiga tillstånd hos behöriga myndig-
heter.

3 §

Nätinnehavaren ska senast en månad från mottagandet av en fullständig

begäran om samordning skriftligen meddela bredbandsutbyggaren om begä-
ran medges eller avslås. Meddelandet ska innehålla nätinnehavarens villkor
för samordning eller de omständigheter som nätinnehavaren hänvisar till för
att avslå begäran.

4 §

Om nätinnehavaren och bredbandsutbyggaren inte når en överenskom-

melse om samordning ska, om någon av dem begär det, tvistlösningsmyndig-
heten pröva tvisten.

Tvistlösningsmyndigheten ska så snart som möjligt avgöra tvisten. Beslutet

ska meddelas senast två månader från det att begäran kom in till myndigheten,
om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till tvistens omfattning eller
andra särskilda omständigheter.

4 kap. Information

1 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska ansvara för en informa-

tionstjänst för utbyggnad av bredbandsnät genom vilken information om nät-
innehavares befintliga fysiska infrastruktur och planerade och pågående
bygg- och anläggningsprojekt kan göras tillgänglig elektroniskt för bred-
bandsutbyggare. Informationstjänsten ska även innehålla upplysningar om
andra liknande tjänster där sådan information finns tillgänglig.

Informationstjänsten ska innehålla information om tillstånd som kan behö-

vas för utbyggnad av bredbandsnät och om hur man ansöker om sådana till-
stånd.

2 §

En nätinnehavare ska på begäran av en bredbandsutbyggare lämna in-

formation om

1. den fysiska infrastrukturens lokalisering och sträckning,

background image

4

SFS 2016:534

2. typ av infrastruktur och nuvarande användning, och
3. kontaktuppgifter som behövs för att bredbandsutbyggaren ska kunna

lämna en begäran om tillträde till nätinnehavaren.

Informationen ska lämnas på proportionella, icke-diskriminerande och öp-

pet redovisade villkor senast två månader från det att begäran togs emot.

Om informationen finns tillgänglig genom informationstjänsten för ut-

byggnad av bredbandsnät, kan skyldigheten enligt första stycket fullgöras ge-
nom att bredbandsutbyggaren hänvisas dit.

3 §

En nätinnehavare ska på begäran medge att en bredbandsutbyggare på

plats undersöker sådan fysisk infrastruktur som bredbandsutbyggaren kan
komma att begära tillträde till enligt 2 kap. 1 §. En sådan undersökning ska
medges på proportionella, icke-diskriminerande och öppet redovisade villkor.
Nätinnehavaren får avslå bredbandsutbyggarens begäran om den begärda
undersökningen inte är rimlig.

Om en begäran enligt första stycket medges, ska undersökningen ske se-

nast en månad från det att begäran togs emot.

4 §

En nätinnehavare som omfattas av 3 kap. 1 § ska göra följande informa-

tion tillgänglig genom informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät
eller någon annan elektronisk tjänst:

1. det planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojektets lokalise-

ring och typ,

2. berörda delar av nätet,
3. beräknat datum för inledning av projektet och den tid projektet kan be-

räknas pågå, och

4. kontaktuppgifter till nätinnehavaren.
Informationen ska göras tillgänglig i sådan tid att en bredbandsutbyggare

kan begära samordning enligt 3 kap. 1 §.

Nätinnehavaren ska uppdatera informationen senast två veckor från det att

en förändring har inträffat.

5 §

En nätinnehavare som har fått eller har ansökt om tillstånd till ett bygg-

eller anläggningsprojekt ska på begäran ge en bredbandsutbyggare tillgång
till sådan information som anges i 4 §. Detsamma gäller en nätinnehavare
som avser att ansöka om sådant tillstånd de kommande sex månaderna. Om
ett bygg- eller anläggningsprojekt inte kräver något tillstånd, ska nätinnehava-
ren på begäran lämna information om de bygg- och anläggningsprojekt som
nätinnehavaren planerar att påbörja inom det närmaste året.

Nätinnehavaren ska på proportionella, icke-diskriminerande och öppet re-

dovisade villkor göra informationen tillgänglig genom informationstjänsten
för utbyggnad av bredbandsnät inom två veckor från det att begäran togs
emot.

Nätinnehavaren ska uppdatera informationen senast två veckor från det att

en förändring har inträffat.

Om nätinnehavaren har gjort informationen tillgänglig genom en annan

elektronisk tjänst än informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät, kan
skyldigheten enligt första stycket fullgöras genom att bredbandsutbyggaren
hänvisas till den tjänsten.

background image

5

SFS 2016:534

6 §

En begäran enligt detta kapitel ska vara skriftlig och ange, när det gäller

information, vilket geografiskt område eller, när det gäller undersökning, vil-
ken fysisk infrastruktur begäran avser.

7 §

Skyldigheterna i 4 och 5 §§ gäller inte för bygg- och anläggningsprojekt

av mindre betydelse.

8 §

Nätinnehavaren får begränsa tillgång till information eller undersökning

enligt detta kapitel till följd av tystnadsplikt eller, om det är nödvändigt, med
hänvisning till

1. nätets driftsäkerhet,
2. allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt,
3. folkhälsan, eller
4. affärs- eller driftsförhållanden.
I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

9 §

Om nätinnehavaren och bredbandsutbyggaren inte når en överenskom-

melse om utlämnande av information eller undersökning enligt detta kapitel
ska, om någon av dem begär det, tvistlösningsmyndigheten pröva tvisten.

Tvistlösningsmyndigheten ska så snart som möjligt avgöra tvisten. Beslutet

ska meddelas senast två månader från det att begäran kom in till myndigheten,
om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till tvistens omfattning eller
andra särskilda omständigheter.

5 kap. �vriga bestämmelser

1 §

Tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät som är anmälda enligt

2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betala en år-
lig avgift för tvistlösning och tillsyn enligt denna lag.

De avgifter som tas ut ska fördelas med skälig andel mellan dem som är

skyldiga att betala avgiften.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för tvistlösning och tillsyn enligt denna lag.

2 §

Tvistlösningsmyndigheten får förelägga en part att tillhandahålla myn-

digheten de uppgifter och handlingar som behövs för att pröva en tvist enligt
denna lag.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

3 §

Tvistlösningsmyndigheten ska höra Försvarsmakten och Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap i ärenden som rör totalförsvaret och Säker-
hetspolisen i ärenden som rör Sveriges säkerhet i övrigt.

4 §

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som har skyldigheter enligt

denna lag att tillhandahålla myndigheten de upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

background image

6

SFS 2016:534

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5 §

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att

denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen ska efterlevas.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

6 §

En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter medde-

lade med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

7 §

Mål i förvaltningsrätt och kammarrätt som avser överprövning av beslut

som rör samordning enligt 3 kap. 4 § och 4 kap. 9 § ska handläggas skynd-
samt.

8 §

En myndighets beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte myn-

digheten bestämmer något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PETER ERIKSSON
(Näringsdepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.