SFS 2016:561 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering / SFS 2016:561 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
160561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om elektronisk identifiering;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphä-
vande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning
om elektronisk identifiering).

Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU:s förordning om

elektronisk identifiering.

Granskning av kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster

2 §

Bestämmelser om ackreditering av sådana organ för bedömning av

överensstämmelse som i enlighet med artikel 20 i EU:s förordning om elek-
tronisk identifiering ska granska kvalificerade tillhandahållare av betrodda
tjänster, finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008
om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och i lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. krav för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse,
2. hur bedömningar av överensstämmelse ska göras, och
3. rapportering av bedömningar av överensstämmelse.

Certifiering av anordningar

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade
elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade
elektroniska stämplar.

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:561

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:561

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Tillsyn

4 §

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska

1. fullgöra tillsynsorganets uppgifter enligt EU:s förordning om elektronisk

identifiering och rättsakter som har meddelats med stöd av den förordningen,
och

2. utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen.

5 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har också rätt att få tillträde till områden, lokaler och

andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som står under tillsyn
bedrivs.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få biträde av Kronofogdemyndigheten för

tillsyn enligt första och andra styckena.

6 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som be-

hövs för efterlevnaden av

1. EU:s förordning om elektronisk identifiering och rättsakter som har

meddelats med stöd av den förordningen, och

2. denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Förelägganden och förbud får förenas med vite.
Tillsynsmyndigheten får bestämma att beslut enligt första stycket ska gälla

omedelbart.

Avgifter

7 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om skyldighet för tillhandahållare av betrodda tjäns-
ter att betala avgift för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag.

�verklagande

8 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt EU:s förordning om elektronisk

identifiering och rättsakter som har meddelats med stöd av den förordningen,
samt enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Genom lagen upphävs lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska

signaturer.

3. Bestämmelserna om skadestånd i 14 och 15 §§ i den upphävda lagen

gäller dock fortfarande för skada som har åsamkats före upphävandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ARDALAN SHEKARABI
(Näringsdepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.