SFS 2021:320 Lag om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering / SFS 2021:320 Lag om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
SFS2021-320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk

identifiering

Utfärdad den 29 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2016:561) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
ska införas fyra nya paragrafer, 1 a�1 d §§, och närmast före 1 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

Elektronisk identifiering
1 a §
Ett offentligt organ som tillhandahåller en nättjänst är skyldigt att
ansluta tjänsten till den svenska förbindelsepunkten (noden) för inkommande
gränsöverskridande elektronisk identifiering, om nättjänsten omfattas av
kravet i artikel 6 i EU:s förordning om elektronisk identifiering på erkännande
av medel för elektronisk identifiering som utfärdats i en annan medlemsstat.
Detta gäller dock inte om anslutningen medför risk för skada för totalförsvaret
eller Sveriges säkerhet i övrigt.

1 b § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från anslutnings-
skyldigheten i fråga om verksamhet som avser totalförsvaret eller Sveriges
säkerhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förfarandet och kraven för anslutning till noden.

1 c § Den som är ansluten till en svensk nod för inkommande eller utgående
gränsöverskridande elektronisk identifiering ska så snart som möjligt under-
rätta den myndighet som ansvarar för noden om händelser som kan ha
betydelse för nodens funktionalitet eller säkerhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om underrättelseskyldigheten.

1 d § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vilka krav som ska gälla för att ett system för elektronisk
identifiering ska få anmälas för gränsöverskridande elektronisk identifiering
enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och de rättsakter som
meddelas med stöd av förordningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

1 Prop. 2020/21:81, bet. 2020/21:TU10, rskr. 2020/21:263.

SFS

2021:320

Publicerad
den

1 maj 2021

background image

2

SFS

2021:320

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.