SFS 2018:1248 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) / SFS 2018:1248 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
SFS2018-1248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande

bestämmelser til EU:s dataskyddsförordning
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:218) med

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upp-

höra att gälla,

dels att 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
Artiklarna 33 och 34 i EU:s dataskyddsförordning tillämpas inte i fråga

om personuppgiftsincidenter som ska rapporteras enligt säkerhetsskydds-

lagen (2018:585) eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den

lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019 i fråga om 1 kap. 4 § och i övrigt

den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

SFS 2018:1248

Publicerad

den 28 juni 2018

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.